O nadácii
Kto sme
Ľudia
Klub priateľov
Financovanie
Etické princípy
Nadačné dokumenty
Partnerstvo, n.o.
Ročné správy
Profil verejného obstarávateľa
Programy
Grantové programy
Aktívne občianstvo a inklúzia
Blokový grant ŠFM
Greenways
Ľudia pre stromy
Nestlé pre vodu v krajine
PrieStory - Zelené bývanie
Program rozvoja rómskych komunít
Strom roka
Zelené oázy
Živé chodníky
Staršie programy
Iné programy a aktivity
Dá sa to - konferencia
Súťaž PRE VODU
Záhradné dišputy
Trixi mobil
Vitajte cyklisti!
Verejné priestory - Bystrany
UrbSpace
Jantárová cesta
Komunikácia ochrany prírody
Semináre a iné podujatia
Služby poskytované nadáciou
Ponuka pre samosprávy - plánovanie a tvorba verejných priestorov
Cesta Železnej opony
Sčítače
Darcovia
Firmy
Nadácie a neziskové organizácie
Verejný sektor
Ako nás podporiť
Prečo byť darcom?
Podpora základiny
Možnosti finančnej podpory
Možnosti nefinančnej podpory
2%
Závet
Garancie proti zneužitiu daru
Podporte nás ONLINE
Médiá
Tlačové správy
Mediálni partneri
Monitoring médií
Témy, ktorým sa venujeme
Filmy a videá
EchoPolis
 

Možnosti finančnej podpory

1. Prevodom na bankový účet
Najjednoduchším spôsobom, akým nás môžete podporiť, je priamy prevod finančných prostriedkov na náš účet. V prípade, že si prajete, aby boli prostriedky použité konkrétnym spôsobom, môžete ho uviesť v časti "Účel"  (napr. príspevok do nadačného imania, na správu grantových programov, podporu konkrétneho programu a pod.)

  • Bankový účet Nadácie Ekopolis: 326 528 163 / 7500

 

2. Darovacia zmluva

Písomná darovacia zmluva je bežným spôsobom poskytnutia daru. (Vzor zmluvy nájdete v stĺpci vľavo, v časti Dokumenty na stiahnutie.) V zmluve môžete špecifikovať účel daru. Účel môžete špecifikovať nasledovne:

  • Vecný účel: napr. obnova verejných priestranstiev v meste XY, alebo podpora konkrétneho programu Nadácie, napr. Program alternatívnych energií a pod.
  • Podpora nadačného imania Nadácie Ekopolis. Podporou nadačného imania pomáhate vytvárať kapitál, ktorého výnosy v budúcnosti budú použité v súlade s poslaním Nadácie Ekopolis. Prostriedky v nadačnom imaní nemôže nadácia použiť inak, len ich uchovať a používať môže iba výnosy pochádzajúce z tohto kapitálu.
  • Podpora niektorého z existujúcich Nadačných fondov, ktoré sú pri Nadácií Ekopolis zriadené. Napr. Fond Tatry, Fond aktívnych občanov. Fondy predstavujú finančný kapitál, ktorý má svoje pravidlá pre použitie.

 

3. Zriadenie nadačného fondu

Nadačný fond vám umožní zriadiť si „mini“ nadáciu, bez administratívnej náročnosti spojenej so založením klasickej nadácie (t.j napr. bez nutnosti zložiť 200,000 Sk povinné nadačné imanie).

 

Nadačný fond si môžete zriadiť pri našej nadácií s tým, že môže byť pomenovaný podľa vášho želania (napr. Fond rodiny Horákových pre podporu Skautov na Strednom Slovensku pri Nadácií Ekopolis).

 

V zmluve o zriadení Fondu sa stanovuje účel fondu, podmienky použitia prostriedkov, spôsob rozhodovania (napr. si vyhradíte súhlas s použitím prostriedkov a menujete do Rady fondu konkrétne osoby) a odmena za správu fondu (% ročne z objemu spravovaných prostriedkov).

 

Po podpise zmluvy Nadácia Ekopolis takto vytvorený fond zaregistruje do 15 dní na Ministerstve vnútra a jeho zdroje budú pre transparentnosť a prehľadnosť evidované v nadačnom účtovníctve oddelene. Prostriedky Fondu sú zo zákona chránené pred likvidáciou a nemôžu sa stať predmetom ručenia ani pohľadávok zo strany tretích osôb. (Vzor zmluvy nájdete v stĺpci vľavo, v časti Dokumenty na stiahnutie.)

 

Pozn:
Nadačný fond môže byť kapitálový t.j. že sa budú používať len ročné výnosy z tohto fondu pričom istina fondu ostane rovnaká, alebo nekapitálový t.j. že sa bude spotrebúvať v podobe darov samotná istina tohto fondu podľa želania zakladateľa. V prípade kapitálového fondu, sa pri spravovaní takéhoto fondu Nadácia Ekopolis riadi investičnou politikou.