O nadácii
Kto sme
Ľudia
Klub priateľov
Financovanie
Etické princípy
Nadačné dokumenty
Partnerstvo, n.o.
Ročné správy
Profil verejného obstarávateľa
Programy
Grantové programy
Aktívne občianstvo a inklúzia
Blokový grant ŠFM
Greenways
Ľudia pre stromy
Nestlé pre vodu v krajine
PrieStory - Zelené bývanie
Program rozvoja rómskych komunít
Strom roka
Zelené oázy
Živé chodníky
Staršie programy
Iné programy a aktivity
Dá sa to - konferencia
Súťaž PRE VODU
Záhradné dišputy
Trixi mobil
Vitajte cyklisti!
Verejné priestory - Bystrany
UrbSpace
Jantárová cesta
Komunikácia ochrany prírody
Semináre a iné podujatia
Služby poskytované nadáciou
Ponuka pre samosprávy - plánovanie a tvorba verejných priestorov
Cesta Železnej opony
Sčítače
Darcovia
Firmy
Nadácie a neziskové organizácie
Verejný sektor
Ako nás podporiť
Prečo byť darcom?
Podpora základiny
Možnosti finančnej podpory
Možnosti nefinančnej podpory
2%
Závet
Garancie proti zneužitiu daru
Podporte nás ONLINE
Médiá
Tlačové správy
Mediálni partneri
Monitoring médií
Témy, ktorým sa venujeme
Filmy a videá
EchoPolis

Partner


Foto: Rado Bries 


 

Ekopolis - člen CIVILSCAPE

  „Krajina" znamená časť územia, tak ako ju vnímajú ľudia...
   (Európsky dohovor o krajine)


CIVILSCAPE je sieť mimovládnych organizácií z celej Európy, ktoré podporujú Európsky dohovor o krajine. Bola zriadená 23. februára 2008 vo Florencii. Európsky dohovor o krajine je dohovor Rady Európy zameraný na ochranu, manažment a plánovanie krajiny. Na proces ratifikácie členskými krajinami bol predložený vo Florencii 20. októbra 2000 a vstúpil do platnosti po ratifikácii desiatimi krajinami 1. marca 2004. Týmto dohovorom členské štáty ustanovili nástroj zameraný na kvalitu a rozmanitosť krajiny Európy v záujme jej ochrany, manažmentu a plánovania. Podpisom dohovoru potvrdzujú, že krajinu považujú za významnú súčasť európskeho prírodného a kultúrneho dedičstva prispievajúcu k upevňovaniu európskej identity a podmieňujúcu vytváranie miestnych kultúr. Slovenská republika ratifikovala Európsky dohovor o krajine v roku 2005.


     Od júna 2009 je členom CIVILSCAPE aj Nadácia Ekopolis, ktorá prostredníctvom svojich grantových programov a projektov podporuje a napĺňa myšlienky Európskeho dohovoru o krajine.  V súčasnosti má CIVILSCAPE 34 členov z krajín Európy, zo Slovenska je jej členom STUŽ - Spoločnosť pre trvaloudržateľný život.


CIVILSCAPE spolupracuje s 2 ďalšími partnermi na európskej úrovni.


1. RECEP - ENELC je medzinárodné združenie lokálnych a regionálnych samospráv, ktoré sa hlásia k myšlienkam Európskeho dohovoru o krajine. Bolo vytvorené v r. 2006 pod gesciou Rady Európy - Kongresu lokálnych a regionálnych samospráv (zo Slovenska je jeho členom Trnavský samosprávny kraj)


2. UNISCAPE - je sieť univerzít a vedeckých inštitúcií, ktoré sa venujú problematike krajiny na úrovni výskumu a výučby (zo Slovenska je jej členom SPECTRA+ tvorená Prírodovedeckou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave, Ústavom manažmentu STU, Geografickým ústavom SAV a Prognostickým ústavom SAV).

Plné znenie Európskeho dohovoru o krajine nájdete TU.

Viac informácií: www.civilscape.eu, www.recep-enelc.eu, www.uniscape.eu