Publikácie

Dá sa to – Fond pre mimovládne organizácie

o1Ohliadnite sa s nami späť za programom Aktívne občianstvo a inklúzia a programom Demokracia a ľudské práva a inšpirujte sa príbehmi úspešných projektov prostredníctvom publikácie „Dá sa to – Fond pre mimovládne organizácie“. Vďaka finančnej podpore 7,4 mil. € z Finančného mechanizmu EHP 2009 – 2014 sme mohli zrealizovať 197 projektov v oblastiach ako je aktívne občianstvo, ochrana životného prostredia , podpora detí a mládeže, rozvoj služieb v sociálnej oblasti, transparentná správa vecí verejných, ľudské práva vrátane práv menšín, rodová rovnosť a boj proti diskriminácii, rasizmu a xenofóbii.
Fond pre mimovládne organizácie sa realizoval prostredníctvom dvoch programov: Aktívne občianstvo a inklúzia, ktorý spravovala Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou pre deti Slovenska a Sociou – nadáciou na podporu sociálnych zmien a Demokracia a ľudské práva, ktorý bol v správe Nadácie otvorenej spoločnosti.
Rok vydania: 2016

SJ verzia „Dá sa to – Fond pre MVO“

AJ verzia „It can be done – NGO Fund“

 

Publikácia Blokový grant pre MVO a podporu partnerstiev švajčiarsko-slovenskej spolupráce

V publikácii vydanej v októbri 2015 predstavujeme Blokový grant pre MVO a podporu partnerstiev švajčiarsko-slovenskej spolupráce. Hlavný priestor je venovaný projektom – nájdete tu základné údaje o každom z realizovaných projektov, ich hlavné výsledky, ale aj vyjadrenia ľudí, ktorí ich realizovali, alebo boli nejakým spôsobom ich súčasťou.  Slová dopĺňa výber fotografií z projektového archívu.

Rok vydania: 2015

 

Plány mobility

Prínos pre podniky a inštitúcie

Publikácia podrobne opisuje, ako vytvoriť plán mobility, t.j. plán postupného zníženia potreby používania automobilov pre dochádzanie do práce, do školy, na nákupy, na športové a kultúrne udalosti a pod. Je v nej uvedených aj veľa príkladov z Európy, vysvetlené pojmy, znázornené schémy a pod. Publikácia je určená najmä pre odbornú verejnosť, verejnú správu a manažérov firiem a inštitúcií, ktoré chcú uľahčiť život svojim zamestnancom a zároveň sa správať zodpovedne k životnému prostrediu.

Autori publikácie sú skúsení odborníci z Českej republiky.

Rok vydania: 2011

 

Verejné priestory

Verejne priestory

Ako tvoriť priestory s príbehom, s ľuďmi a pre ľudí

Verejné priestory vytvárajú prvý dojem z mesta a obce, a zároveň sú pre obyvateľov tým, čo robí ich sídlo jedinečným. Vďaka nim sa vieme orientovať aj v neznámom meste či obci a súčasne v nás vyvolávajú spomienky na minulé udalosti. Môžu dokonca ovplyvňovať aj ekonomickú prosperitu miesta. Sú preto dôležitou súčasťou každodenného života a hoci akoby nepatrili nikomu, patria vlastne všetkým. Unikátna publikácia domácich autoriek, ktoré sa venujú plánovaniu verejných priestorov so zapojením verejnosti, vyšla v rámci projektu UrbSpace, podporeného z programu Central Europe, financovaného z European Regional and Development Fund a v rámci projektu Claiming Public Spaces podporeného Trust for Civil Society for Central and Eastern Europe.

Rok vydania: 2010

 

Publikácia o Blokovom grante EMVO – TUR

Blokovy grant

Cieľom Blokového grantu EMVO-TUR bolo zvýšenie účasti environmentálnych mimovládnych organizácií na riešení problémov, ktoré súvisia s trvalou udržateľnosťou života na  Slovensku.

Nadácia Ekopolis v programe podporila v troch výzvach spolu 34 projektov celkovou sumou takmer 2,38 milióna EUR. Najviac projektov (19) bolo realizovaných v oblasti podpory Ochrana životného prostredia. V oblastiach podpory Trvalo-udržateľná energetika, Potravinová bezpečnosť a Environmentálna výchova nadácia podporila zhodne po 5 projektov.

Mimovládne organizácie realizovali projekty v období od mája 2008 do decembra 2010, najviac však 24 mesiacov. Všetky projekty boli ukončené v priebehu roka 2010.

Blokový grant je financovaný z finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru, Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu SR (viac informácií na http://www.eeagrants.sk/ ahttp://www.eeagrants.org/).

Rok vydania: 2010

 

Komunikácia v ochrane prírody

Komunikácia v ochrane prírody

Prehľadný manuál určený najmä profesionálnym ochrancom prírody a ochranárskej verejnosti, ktorý okrem základných definícií v oblasti komunikácie prináša množstvo praktických podnetov.

Rok vydania: 2007

Všetko dôležité z Nadácie Ekopolis priamo vo vašej e-mailovej schránke.