Semináre a podujatia

Rok 2016

Konferencia Dá sa to

Nadácia Ekopolis v spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska, Nadáciou Socia a Nadáciou otvorenej spoločnosti zorganizovali 21. apríla 2016 záverečnú konferenciu Fondu pre mimovládne organizácie. Konferencia s príznačným názvom Dá sa to bola zameraná na predstavenie príkladov dobrej praxe v oblastiach podporovaných Fondom pre mimovládne organizácie a priblíženie pozitívnych zmien, ktoré aktivity mimovládnych organizácií prinášajú spoločnosti. V publiku boli zástupcovia štátnej správy, veľvyslanectiev, samosprávy, mimovládnych organizácií a firemných nadácií.

Videá z konferencie:

Blok „Nie je nám to jedno!“

Blok „Meníme pravidlá hry“

Blok „Otvárame možnosti“

Fotogaléria: TU

 

Rok 2015

Medzinárodný seminár: Voda v meste 2015

Seminár sa uskutočnil 3. a 4. novembra 2015 v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v Bratislave. Seminár bol určený nielen aktívnym ľuďom z praxe, ale aj  akademickým pracovníkom, odborníkom v danej oblasti, poslankyniam a poslancom, členkám a členom komisií samospráv, architektom a urbanistom, vodohospodárom, krajinárom a študentom. Organizátorom podujatia bolo Hlavné mesto SR Bratislava a Environmental Partnership Association, ktorej členom je na Slovensku Nadácia Ekopolis. Pre 130 účastníkov z radov štátnej správy, samosprávy, mimovládnych organizácií, ale i firemného sektora boli pripravené prezentácie o stratégiách, prístupoch a úspešných opatreniach na efektívne hospodárenie s vodou v mestách, v súvislosti s adaptáciou na negatívne dôsledky zmeny klímy. Účastníci sa dozvedeli praktické informácie o retencii a detencii dažďových vôd, riešeniach pre parkoviská aj spevnené plochy a absolvovali aj exkurziu, aby si pozreli konkrétne príklady realizovaných a pripravovaných riešení na nakladanie s dažďovou vodou.

Prezentácie:

  • David Stránský, České vysoké učení technické v Praze: Udržitelné hospodaření s dešťovou vodou ve městech – situace a příklady z ČR

Fotogaléria: TU

 

Konferencia Áno, dá sa to!

Konferencia sa uskutočnila 21. októbra 2015 v Bratislave. Podujatie bolo zamerané na prezentovanie príkladov dobrej praxe riešenia spoločenských tém z realizovaných projektov podporených z Blokového grantu pre MVO a podporu partnerstiev švajčiarsko – slovenskej spolupráce.

Fotogaléria: TU

Rok 2014

Konferencia Dá sa to!

29. októbra 2014 sa uskutočnilo v Košiciach podujatie s príznačným názvom Áno, dá sa to!. Cieľom podujatia bolo prostredníctvom  príkladov  dobrej  praxe  z  realizovaných  projektov  motivovať a inšpirovať miestne komunity. Ukázať, že existujú praktické úspešné riešenia, že Rómov a chudobných ľudí je možné zamestnať a vytvoriť im prístup k príjmom. Podujatie moderovala Dorota Nvotová. Medzi 112 účastníkmi boli zástupcovia samospráv, Agentúry na podporu regionálneho rozvoja, Implementačnej agentúry pre OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia, terénni pracovníci, zástupcovia škôl a mimovládnych organizácií. Vďaka rôznorodosti rečníkov získali účastníci  komplexný  prehľad  o  riešeniach  danej  problematiky.

Videá z prezentácií: TU

Fotogaléria: TU

 

Seminár: Voda a klimatické zmeny 2014

Prievidza, 5. 11. 2014

Seminár pre odborníkov, zástupcov samospráv, mimovládnych organizácií, aktívnych občanov aj študentov sa uskutočnil v Prievidzi.  Jeho cieľom bolo zvýšiť  záujem ľudí o ochranu vody a vodných prvkov v urbanizovanej krajine, diskutovať o spoluzodpovednosti miestnych komunít za plánovanie a realizáciu opatrení na adaptáciu krajiny na zmeny klímy a ukázať praktické a úspešné príklady opatrení na zadržanie vody v urbanizovanej aj voľnej krajine, inšpirovať nimi širokú verejnosť.

Program seminára Voda a klimatické zmeny 2014

Prezentácie lektorov zo seminára na stiahnutie:

Rok 2013

Seminár: Voda v meste a krajine 2013

Zvolen, 5. 11. 2013

Seminár pre odborníkov, zástupcov samospráv, mimovládnych organizácií, aktívnych občanov aj študentov sa uskutočnil v priestoroch Slovenskej lesníckej a drevárslej knižnice pri Technickej univerzite vo Zvolene. Jeho cieľom bolo zvýšiť záujem ľudí o ochranu vody a vodných prvkov v urbanizovanej krajine; informovať účastníkov o potrebe a spôsoboch šetrného hospodárenia s vodou; diskutovať o úlohe miestnych komunít pri manažmente vody, ochrane vodných zdrojov a prvkov a ukázať praktické a úspešné príklady opatrení na zadržanie vody v urbanizovanej aj voľnej krajine a inšpirovať nimi širokú verejnosť.

Program seminára Voda v meste a krajine 2013

Prezentácie lektorov zo seminára na stiahnutie:

Príspevky lektorov boli recenzované.

Všetko dôležité z Nadácie Ekopolis priamo vo vašej e-mailovej schránke.