Projekt MOVECIT

Plány mobility pre inštitúcie

Nadácia Ekopolis realizuje v spolupráci s mestom Banská Bystrica a ďalšími európskymi partnermi projekt MOVECIT. Projekt je podporený v rámci programu Interreg Central Europe a je zameraný na tvorbu plánov mobility pre inštitúcie.

Ciele projektu:

– zvyšovanie povedomia o udržateľných konceptoch mobility medzi zainteresovanými stranami a širokou verejnosťou,

– vypracovanie plánu mobility pre Mestský úrad Banská Bystrica (viac informácií),

– zníženie emisií CO2 zavedením opatrení na podporu udržateľnej mobility v meste Banská Bystrica a zmenou spôsobu dochádzania do práce zo strany zamestnancov Mestského úradu Banská Bystrica.

Súčasťou projektu je realizovanie analýzy existujúcich iniciatív v oblasti mobility a opatrení v partnerských krajinách projektu a nastavenie metodiky a hodnotenia nástrojov pre proces tvorby plánov mobility. Zároveň budú v rámci projektu zorganizované série stretnutí zainteresovaných strán, školenia a workshopy pre manažérov mobility a medzinárodná konferencia na tému udržateľnej mobility.

Partnermi projektu sú mestá a organizácie z Českej republiky, Maďarska, Nemecka, Rakúska, Slovinska a Talianska. Obdobie realizácie projektu projektu je jún 2016 – máj 2019.

Viac informácii o projekte nájdete na webovej stránke projektu a Facebook stránke (v anglickom jazyku).

Informácie o príprave Inštitucionálneho plánu udržateľnej mobility pre Mestský úrad v Banskej Bystrici.

Aktuality:

22. február 2017
Na Mestskom úrade v Banskej Bystrici sa konalo prvé stretnutie pracovnej skupiny pre prípravu inštitucionálneho plánu udržateľnej mobility pre mestský úrad. Členmi pracovnej skupiny sú zástupcovia mesta, externý zhotoviteľ a zástupcovia Nadácie Ekopolis. Na prvom stretnutí sa prerokoval harmonogram prípravy plánu, dohodli sa prvé kroky (dotazníkový prieskum
dopravných návykov zamestnancov, spôsob informovania zamestnancov a ďalšie), ako aj logistika ďalšej spolupráce na tejto náročnej úlohe, ktorú Nadácia Ekopolis koordinuje.

31. január 2017

Vo verejnom obstarávaní bol vybratý zhotoviteľ Inštitucionálneho plánu udržateľnej mobility pre Mestský úrad v Banskej Bystrici, ktorým je Ing. Martin Bolo (SZČO).

23. novembra 2016 sa realizovalo pracovné stretnutie, ktoré bolo určené pre zainteresované inštitúcie a organizácie.

22. novembra 2016 sa uskutočnili 2 pracovné stretnutia na mestskom úrade. Pracovné stretnutia boli určené pre vedenie mesta, vedúcich odborov a zamestnancov mestského úradu.

Všetko dôležité z Nadácie Ekopolis priamo vo vašej e-mailovej schránke.