Projekt Trvalo udržateľná mobilita

Nadácia Ekopolis v partnerskej spolupráci s mestom Banská Bystrica realizujú projekt zameraný na plánovanie udržateľnej mestskej mobility.

Projekt je súčasťou národného projektu Úradu splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti s názvom Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík, financovaného z operačného programu Efektívna verejná správa.

Našim širším zámerom je dosiahnuť v Banskej Bystrici vytvorenie takej dopravnej politiky, ktorá bude rovnocenne vytvárať lepšie podmienky nielen pre individuálnu automobilovú dopravu, ale v oveľa vyššej miere zohľadňovať aj potreby cestujúcich MHD, cyklistov, chodcov a iných účastníkov dopravy, napríklad mamičky s kočíkmi alebo vozíčkárov. Riešenie problémov dopravy v meste tak bude založené na vyváženosti využitia rôznych druhov dopravných prostriedkov a bude rešpektovať záujem obyvateľov mesta o kvalitné a zdravé životné prostredie.

Obyvatelia mesta a široká verejnosť budú mať možnosť zúčastniť sa priamo na tvorbe a pripomienkovaní tvorby verejnej politiky mesta v oblasti dopravy vo svojom meste. Vytvorená politika bude v súlade s princípmi a trendmi používanými v súčasnosti vo vyspelých európskych krajinách pre tvorbu  Plánov udržateľnej mestskej mobility (Sustainable urban mobility plans / SUMP), ktoré vznikli z iniciatívy Európskej komisie. Plány udržateľnej mestskej mobility budú pre územnú samosprávu dôležitým faktorom realizácií projektov v oblasti dopravy s podporou fondov EÚ (napríklad z Integrovaného regionálneho operačného programu IROP).

Konkrétnym výstupom projektu bude audit v zmysle metodiky ADVANCE vrátane akčného plánu a odporúčaní pre plánovanie udržateľnej mestskej mobility pre mesto Banská Bystrica.

O audite a metodike ADVANCE – ADVANCE je nástroj, ktorý analyzuje silné a slabé stránky súčasného stavu v oblasti plánovania trvalo udržateľnej mobility v mestách a ponúka jasné inštrukcie na jeho zlepšenie. Na základe výsledkov auditu a z akčného plánu, ktorý z neho vyplýva, možno priamo identifikovať problémy a navrhnúť opatrenia a aktivity na zlepšenie plánovania mobility v meste. Tento akčný plán možno použiť ako východisko na prípravu nového alebo aktualizáciu už vypracovaného plánu udržateľnej mestskej mobility.

Harmonogram:

október – december 2017

 • sociologický prieskum dopravného správania v meste Banská Bystrica
 • predstavenie projektu zainteresovaným skupinám
 • terénny screening dopravnej situácie v meste
 • štúdium relevantných existujúcich dokumentov a podkladov

december 2017

 • stretnutie pracovnej skupiny
 • predstavenie projektu
 • predstavenie dotazníka a dohodnutie jeho vyplnenia a odoslania do konca roka 2017

január 2018

 • spracovanie dotazníka a vypracovanie predbežnej správy o výsledkoch
 • stretnutie pracovnej skupiny

február – marec 2018

 • vypracovanie návrhu odporúčaní
 • 5 verejných stretnutí v mestských častiach
 • zapracovanie pripomienok pracovnej skupiny a verejnosti → vytvorenie finálneho návrhu Správy z auditu ADVANCE a odporúčaní pre plánovanie udržateľnej mestskej mobility pre mesto Banská Bystrica

marec 2018

 • stretnutie pracovnej skupiny
 • schválenie Správy z auditu ADVANCE a odporúčaní pre plánovanie udržateľnej mestskej mobility pre mesto Banská Bystrica

október 2018

 • záverečná prezentácia výsledkov projektu na konferencii

Všetko dôležité z Nadácie Ekopolis priamo vo vašej e-mailovej schránke.