Záhradné dišputy

Osvetovo-vzdelávacie podujatia spojené s diskusiou (dišputou) a neformálnym nádychom (ako posedenie vo vašej záhrade)

Podujatia sa uskutočnili v rámci Programu Aktívne občianstvo a inklúzia, ktorý realizuje Nadácia Ekopolis v spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska a SOCIA – nadácia pre sociálne zmeny.

Vodné plánovanie a povodia

16. februára 2016 (15:30 – 17:30) v Záhrada – CNK

V prvej časti záhradných dišpút bola pre účastníkov pripravená prednáška na tému nakladania s dažďovou vodou v mestách. Prednášku viedol doc. Ing. Marek Sokáč, PhD.

V ďalšej časti prebiehali konzultácie s mentormi. Konzultácie sa týkali pripravovaných návrhov do súťaže Pre vodu, ktorú organizujeme v spolupráci so spoločnosťou Nestlé.

Fotogaléria z podujatia


Pešia zóna (inak)
16. septembra 2015 (18:00 – 20:00) v Záhrada – CNK

Moderovaná diskusia so zaujímavými hosťami o výzvach, ktoré sú na Slovensku pri plánovaní peších zón.

Účastníci sa dozvedeli o skúsenostiach, ako sa plánovali a realizovali pešie zóny v Banskej Bystrici, Zvolene a Martine – čo sa podarilo, čo je inak oproti plánom, odporúčania po rokoch pre budúce projekty peších zón, resp. ich revitalizácie. Predstavili sme inšpiratívne a pozitívne spôsoby riešenia problémov peších zón a pozreli sme sa na projekt predĺženia pešej zóny v Banskej Bystrici cez skúsenosti z minulosti.

Na podujatí vystúpili:
Ing. Jaroslav Stehlík, zástupca primátorky Mesta Zvolen
Ing. Vladimír Povoda, hlavný inžinier Útvaru hlavného inžiniera a Ing. arch. Kristína Šubjaková, vedúca oddelenia Útvaru hlavného inžiniera – Mesto Martin
Ing. arch. Stanislav Mika – bývalý primátor Mesta Banská Bystrica (1990 – 1994)
Mgr. Jakub Gajdošík – zástupca primátora Mesta Banská Bystrica

Link na podujatie na Facebooku nájdete TU.


Rozvoj cyklodopravy v meste – alfa a omega
8. júna 2015 v Záhrade – CNK v Banskej Bystrici sa uskutočnilo štvrté podujatie z cyklu Záhradné dišputy. Pre účastníkov boli pripravené 3 zaujímavé prezentácie a následná diskusia s odborníkmi zo Slovenska i Čiech o rozvoji cyklodopravy v meste. Podujatia sa zúčastnilo 34 ľudí, medzi ktorými boli zástupcovia Mestského úradu v Banskej Bystrici, Brezne, Útvaru hlavného architekta mesta Banská Bystrica, poslanec a zástupcovia firemného a neziskového sektora.

Na podujatí vystúpil Peter Klučka z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, ktorý je zároveň prvým národným cyklokoordinátorom. Vo svojej prezentácii hovoril o nástrojoch z Národnej stratégie rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky SR, ktoré sa podarilo zaviesť do praxe. Téme mestá s dobrou adresou sa venoval Jaroslav Martinek, ktorý pracuje v Centre dopravného výskumu a je koordinátorom rozvoja cyklistickej dopravy v Českej republike. Okrem iného pracuje aj pre Asociáciu miest pre cyklistov, ktorá v Českej republike združuje 50 miest. Jakub Kutílek z odboru hlavného architekta z mesta Pardubice predstavil príklady z Pardubíc, ktorými sa môžeme inšpirovať aj v našich mestách.

Po prezentáciách nasledovala diskusia, v rámci ktorej vystúpila okrem prezentujúcich aj Andrea Štulajterová z Občianskej cykloiniciatívy Banská Bystrica (OCI BB). Cieľom podujatia bolo zozbierať príklady dobrej praxe a návrhy ako vytvoriť podmienky v meste tak, aby sa mohla rozvíjať cyklodoprava.

Prezentácie:
Peter Klučka – Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Prvý národný cyklokoordinátor
Jaroslav Martinek – Centrum dopravného výskumu, Koordinátor rozvoja cyklistickej dopravy ČR, Asociácia miest pre cyklistov
Jakub Kutílek – Odbor hlavného architekta, Pardubice, Koncepčný špecialista na dopravu
– Andrea Štulajterová – Občianska cykloiniciatíva Banská Bystrica (OCI BB)

Fotogaléria z podujatia


Stromy v meste: problém pre ľudí alebo pre stromy?
Tretie podujatie z cyklu Záhradné dišputy, ktoré bolo venované téme stromy, viedol Tomáš Fraňo, člen správnej rady ISA, certifikovaný arborista European Arboricultural Council a International Society of Arboriculture. Workshopu zameraného na ukážky diagnostiky a ošetrenia mestských stromov sa zúčastnilo 20 ľudí, a to z radov zamestnancov Mestského úradu a Okresného úradu z Banskej Bystrice, Zvolena, SAŽP, Inšpekcie životného prostredia, firmy ZAaRES, záhradníctiev, ale i neziskových organizácií zameraných na ochranu životného prostredia a Základnej organizácie Slovenského zväzu ochrancov prírody a krajiny (SZOPK) Košice 2013.

V rámci workshopu sa účastníci dozvedeli viac o diagnostike drevín, stanovení potrebných zákrokov pre zabezpečenie prevádzkovej bezpečnosti stromov v súvislosti s tým, na akom mieste rastú. Arboristi predviedli aj ukážky ošetrenia a zabezpečenia stromov v priestoroch záhrady pri Záhrada-CNK.

V poobedňajších hodinách sa uskutočnila diskusia na tému, či sú stromy v meste nebezpečenstvom alebo nevyhnutnosťou.

Fotogaléria z podujatia


Tri prezentácie o turizme, turistoch, odborníkoch a amatéroch v cestovnom ruchu
13. apríla 2015 v Záhrade – CNK v Banskej Bystrici sa uskutočnilo druhé podujatie z cyklu Záhradné dišputy.
Pre účastníkov boli pripravené Tri prezentácie o turizme, turistoch, odborníkoch a amatéroch
v cestovnom ruchu.

Na podujatí vystúpili Martin Macharik, predseda Združenia turizmu Banská Štiavnica a Braňo Chrenka z cestovnej agentúri Authentic Slovakia: na turistov inak. Michala Dubská z Katedry manažmentu kultúry a turizmu, FF UKF v Nitre sa venovala vo svojej prezentácii téme Experience design – ako tvoriť zážitky v cestovnom ruchu. Moderátorom podujatia bol Ján Roháč z Nadácie Ekopolis.

Prezentácie: Michala Dubská, Braňo Chrenka

Fotogaléria z podujatia


Ako urobiť naše mestá obývateľnejšími
2. marca 2015 sa v Banskej Bystrici uskutočnilo prvé podujatie z cyklu Záhradné dišputy. Workshop a prednáška sa niesli v duchu ako urobiť naše mestá obývateľnejšími. Prvej témy sa ujala Milota Sidorová, ktorá je koordinátorkou reSITE, krajinárskou architektkou a štipendistkou Fulbrightovho programu.

Workshopu (na tému Aktéri a procesy vedúce k obývateľnejším mestám) a prednášky (na tému Dynamika mestských zmien) sa zúčastnili zástupcovia z BBSK, zástupkyňa mesta, poslanec a zástupcovia neziskového sektora z Banskej Bystrice i zo Zvolena. Účastníci sa dozvedeli ako nastaviť otvorené a konštruktívne procesy komunikácie a spolupráce medzi samosprávou, verejnosťou, podnikateľmi a ďalšími dôležitými hráčmi v komunite.

Prezentácie: z workshopu (Úvod, Strategický plán), prednáška (Dynamika zmien 1 časť, Dynamika zmien 2 časť)
Výstupy z workshopu

Fotogaléria z podujatia

Všetko dôležité z Nadácie Ekopolis priamo vo vašej e-mailovej schránke.