Program rozvoja rómskych komunít

Znižovanie sociálneho vylúčenia a predsudkov voči Rómom

Program rozvoja rómskych komunít realizuje Nadácia Ekopolis v partnerstve s Karpatskou nadáciou.

Regionálne vymedzenie: Banskobystrický kraj

Cieľ programu
Cieľom programu je upozorniť na výzvy, ktorým čelí naša spoločnosť: zhoršenie situácie rómskej menšiny v oblasti dostupnosti zamestnania, bývania, vzdelávania či zdravotnej starostlivosti a zároveň rastúce protirómske nálady v rámci väčšinovej spoločnosti. V tejto súvislosti chceme podporiť projekty, ktorých cieľom je zlepšenie situácie Rómov vo vybraných obciach a naplnenie k základných potrieb, ako je bývanie či vzdelanie. Zároveň chceme upozorniť na aktivity, ktoré môžu prispieť ku prekonaniu predsudkov a sociálneho vylúčenia chudobných ľudí – spropagovať overené postupy a pozitívne príklady.

Cieľová skupina
Hlavnou cieľovou skupinou programu sú už zavedené neziskové organizácie pracujúce s rómskou menšinou. Úzka spolupráca s orgánmi verejnej správy, vzdelávacie inštitúcie, potenciálnymi zamestnávateľmi, úradmi práce sociálnych je žiaduce a predpokladaná.

Výstupy
Výstupy jednotlivých projektov by mali zahŕňať merateľné zlepšenie prístupu členov komunít ku príjmu alebo iným materiálnym zdrojom, zvýšenie kvalifikácie ľudí, ktorí hľadajú zamestnanie, dosiahnutie vyššieho vzdelania. Zároveň sa očakáva, že projekt riešiť zlepšenie vzťahov na miestnej úrovni a zvýšenie vzájomnej akceptácii medzi Rómami a väčšinovou populáciou.

Časový rámec

Trvanie podporených projektov – zvyčajne do 12 mesiacov, v špecifických prípadoch max. 15 mesiacov

 

Aktivity 2. ročníka programu (2016/2017) – podporené projekty nájdete TU

Z podporených projektov boli natočené aj dokumentárne filmy.

 

Aktivity 1. ročníka programu (2015/2016)
Okrem finančnej podpory 5 projektov v Banskobystrickom regióne boli podporné ďalšie projekty na východe Slovenska – viac informácií o nich nájdete TU.

Súčasťou programu je aj individuálna pomoc podporených skupín – sprostredkovanie vzdelávania pre kľúčových ľudí organizácií, výmena skúseností a sieťovanie medzi podporenými komunitami, zvyšovanie zručností formou mentoringu a intenzívnej podpory.

Na zvýšenie informovanosti širokej komunity sme zorganizovali konferenciu UPre: skutočne rómske odpovede o pozitívnych príkladov a zaujímavých postupoch. Konferencia sa uskutočnila 2. júna 2016 v Košiciach.

Na konferencii vystúpili:

Fotografie z konferencie nájdete vo Fotogalérii.

Všetko dôležité z Nadácie Ekopolis priamo vo vašej e-mailovej schránke.