O nadácii
Kto sme
Ľudia
Klub priateľov
Financovanie
Etické princípy
Nadačné dokumenty
Partnerstvo, n.o.
Ročné správy
Profil verejného obstarávateľa
Programy
Grantové programy
Aktívne občianstvo a inklúzia
Blokový grant ŠFM
Greenways
Ľudia pre stromy
Nestlé pre vodu v krajine
PrieStory - Zelené bývanie
Program rozvoja rómskych komunít
Strom roka
Zelené oázy
Živé chodníky
Staršie programy
Iné programy a aktivity
Dá sa to - konferencia
Súťaž PRE VODU
Záhradné dišputy
Trixi mobil
Vitajte cyklisti!
Verejné priestory - Bystrany
UrbSpace
Jantárová cesta
Komunikácia ochrany prírody
Semináre a iné podujatia
Služby poskytované nadáciou
Ponuka pre samosprávy - plánovanie a tvorba verejných priestorov
Cesta Železnej opony
Sčítače
Darcovia
Firmy
Nadácie a neziskové organizácie
Verejný sektor
Ako nás podporiť
Prečo byť darcom?
Podpora základiny
Možnosti finančnej podpory
Možnosti nefinančnej podpory
2%
Závet
Garancie proti zneužitiu daru
Podporte nás ONLINE
Médiá
Tlačové správy
Mediálni partneri
Monitoring médií
Témy, ktorým sa venujeme
Filmy a videá
EchoPolis

Podporené projekty

 

Zoznam podporených projektov 2014

 

Zoznam podporených projektov 2013

 

Kontakt:

Martina B. Paulíková, programová manažérka

paulikova@ekopolis.sk

tel/fax: + 421 48 4145259

mobile:  + 421 949 266 151

 

Donor programu:

 

 

Nestlé pre vodu v krajine

Seminár: Voda a klimatické zmeny

Prievidza, 5. 11. 2014


Seminár pre odborníkov, zástupcov samospráv, mimovládnych organizácií, aktívnych občanov aj študentov sa uskutočnil v Prievidzi.  Jeho cieľom bolo zvýšiť  záujem ľudí o ochranu vody a vodných prvkov v urbanizovanej krajine, diskutovať o spoluzodpovednosti miestnych komunít za plánovanie a realizáciu opatrení na adaptáciu krajiny na zmeny klímy a ukázať praktické a úspešné príklady opatrení na zadržanie vody v urbanizovanej aj voľnej krajine, inšpirovať nimi širokú verejnosť.

Program seminára nájdete TU.

Prezentácie lektorov zo seminára na stiahnutie:


 


 

 

Téma ochrany krajiny pred nepriaznivými účinkami prívalových vôd, ochrany vodných zdrojov a zapojenie verejnosti do efektívneho vodného manažmentu je aktuálna aj vzhľadom na rastúci počet povodní, predlžujúce sa obdobia sucha a zvýšený záujem verejnosti aj médií o túto problematiku.


Voda je súčasne atraktívnym prvkom v mestskom prostredí. Studne, fontány a jazierka dodávajú mestám aj menším obciam charakteristický ráz. Popri riekach a potokoch vznikajú čoraz obľúbenejšie priestory pre peších, korčuliarov aj cyklistov. Výzvou súčasnosti je aj adaptácia mestskej krajiny na klimatické zmeny, ktorá súvisí aj s efektívnou ochranou vodných zdrojov a ich manažmentom.

 

Cieľ programu

Cieľom programu je zvýšiť účasť miestnych komunít na starostlivosti o vodné zdroje a prvky a podporiť šetrné hospodárenie s vodou v krajine aj v budovách. Cieľom je podporovať prírode blízke postupy a zelené udržateľné opatrenia.

 

Oprávnení žiadatelia

Prijímateľmi grantu sú materské, základné a stredné školy, vysoké školy a univerzity, mimovládne organizácie (občianske združenia a iniciatívy, neziskové organizácie a pod.), obce a mestá, rozpočtové príspevkové organizácie zriadené mestami/obcami, združenia miest a obcí.

Zvolen Borová hora

 

Podporované aktivity a výstupy

  • Obnova studní, studničiek, prameňov  a ich okolia
  • Doplnenie prvkov drobnej architektúry v okolí studní a vodných tokov
  • Čistenie brehov a nábreží vodných tokov od odpadov a divokých skládok
  • Revitalizácia a doplňovanie brehových porastov
  • Obnova a ochrana mokradí a malých vodných plôch, resp. zlepšovanie ich stavu
  • Podpora udržateľného manažmentu dažďovej vody v urbanizovanom prostredí (bioretenčné systémy ako napr. dažďové záhrady, zberné jazierka, odvedenie dažďovej vody do vsaku, podpora infiltrácie vody cez priepustné materiály, opätovné využívanie dažďovej vody a pod.)
  • Úspory vody v budovách – technické opatrenia na zníženie spotreby úžitkovej aj pitnej vody vo verejných budovách, školách a škôlkach, zariadenia na opätovné využívanie dažďovej vody a pod.
  • Možnou súčasťou projektov sú informačné kampane pre miestnu verejnosť o ochrane vody a jej efektívnom manažmente, vrátane aktivít dlhodobého „patronátu“ škôl a dobrovoľných organizácií nad vodnými plochami, mokraďami, vodnými tokmi či studničkami (monitoring kvality vody, mapovanie stavu tokov, sledovanie biodiverzity, starostlivosť vrátane dobrovoľníckych brigád, exkurzií a pod).

Výsledkom projektov by mali byť za aktívnej účasti obyvateľov pripravené a realizované úpravy vodných prvkov, obnovené vodné zdroje, zlepšené hospodárenie s pitnou alebo úžitkovou vodou či realizované opatrenia na zníženie rizika povodní aj sucha.

 

Program kladie osobitný dôraz na aktívnu účasť verejnosti a dobrovoľníkov pri každej fáze projektu: pri jeho plánovaní a príprave, pri samotnej realizácii a tiež pri následnom udržiavaní realizovaného stavu.

Program nebude podporovať protipovodňové opatrenia vo forme regulácie brehov v intravilánoch obcí, ktoré bývajú investične veľmi náročné, nie sú realizovateľné za pomoci dobrovoľníkov a bývajú zvyčajne financované z verejných rozpočtov a najmä, ich dopad na životné prostredie je často diskutabilný.

 

Výška grantu

max. 2 500 €

 

Spôsob žiadosti o podporu

Prostredníctvom zaslania elektronickej žiadosti - v čase vyhlásenia prijímania žiadostí (bude oznámený).

 

V r. 2013 prebiehal pilotný ročník programu, v ktorom bola podporená realizácia piatich projektov zo zásobníka projektov. Podporené boli projekty v Prievidzi, Zvolen, Pruskom (okr. Ilava), Bunkovciach (okr. Sobrance) a v Šali.

 

Poradný výbor

Jana Blecherová, Nestlé

Renáta Grófová, ekologička, Banská Bystrica

Lucia Miňová, Združenie Montana

Valter Repka, spoločnosť Eko - Salmo s.r.o.

 

----------------------------------------

Seminár: Voda v meste a krajine, 5. 11. 2013 Zvolen

Seminár pre odborníkov, zástupcov samospráv, mimovládnych organizácií, aktívnych občanov aj študentov sa uskutočnil v priestoroch Slovenskej lesníckej a drevárslej knižnice pri Technickej univerzite vo Zvolene. Jeho cieľom bolo zvýšiť záujem ľudí o ochranu vody a vodných prvkov v urbanizovanej krajine; informovať účastníkov o potrebe a spôsoboch šetrného hospodárenia s vodou; diskutovať o úlohe miestnych komunít pri manažmente vody, ochrane vodných zdrojov a prvkov a ukázať praktické a úspešné príklady opatrení na zadržanie vody v urbanizovanej aj voľnej krajine a inšpirovať nimi širokú verejnosť.

Program seminára nájdete TU

 

Prezentácie lektorov zo seminára na stiahnutie:

 

Dopady zmeny klámy a úloha samosprávy pri presadzovaní opatrení na adaptáciu v oblasti hospodárenia s vodou

Ing. Ladislav Hegyi


Miestna komunita a život s vodou

Ing. Michal Jančok

 

Brehové porasty a povodne, protiklady a paradoxy

Ing. Mariana Jakubisová, PhD.

 

Likvidácia dažďovej vody v krajine vsakovaním a praktické príklady zadržania dažďovej vody v mestskej krajine

Ing. Milan Poliak

 

Prostějov - Voda pre zeleň - zeleň pre ľudí

Ing. Kateřina Smutná a Ing. Monika Hudečková

 

Nestlé pre vodu v krajině - Príklady malých projektov 1

Príklady malých projektov 2

Ivana Adámková

 

Komunitné záhrady - príspevok k efektívnemu manažmentu vody

Ing. Ladislav Bakay PhD.

 

Voda v krajine

Dodatky k prezentácii

Združenie Borová hora, Zora Myslivcová


Príspevky lektorov boli recenzované.