O nadácii
Kto sme
Ľudia
Klub priateľov
Financovanie
Etické princípy
Nadačné dokumenty
Partnerstvo, n.o.
Ročné správy
Profil verejného obstarávateľa
Programy
Grantové programy
Aktívne občianstvo a inklúzia
Blokový grant ŠFM
Fond Živá energia
Greenways
Ľudia pre stromy
Nestlé pre vodu v krajine
PrieStory - Zelené bývanie
Pohoda za mestom
Strom roka
O2 Think Big
Zelené oázy
Živé chodníky
Staršie programy
Iné programy a aktivity
Áno, dá sa to - konferencia
Vitajte cyklisti!
Verejné priestory - Bystrany
Trixi mobil
UrbSpace
Jantárová cesta
Komunikácia ochrany prírody
Semináre a iné podujatia
Služby poskytované nadáciou
Ponuka pre samosprávy - plánovanie a tvorba verejných priestorov
Cesta Železnej opony
Sčítače
Darcovia
Firmy
Nadácie a neziskové organizácie
Verejný sektor
Ako nás podporiť
Prečo byť darcom?
Podpora základiny
Možnosti finančnej podpory
Možnosti nefinančnej podpory
2%
Závet
Garancie proti zneužitiu daru
Podporte nás ONLINE
Médiá
Tlačové správy
Mediálni partneri
Monitoring médií
Témy, ktorým sa venujeme
Filmy a videá
EchoPolis

Elektronická žiadosť

Vstup do elektronickej žiadosti

Dokumenty na stiahnutie


 
Najbližšia uzávierka

 

Prijímanie projektov pre rok 2014 je uzavreté

 

 

Logá na stiahnutie

Logo Slovnaft .jpg 
Logo Slovnaft .eps

Logo Zelené oázy .jpg

Logo Zelené oázy .pdf

 

Kontakt

Milan Hronec
programový manažér

048 / 47 01 095

0911 452 457
hronec@ekopolis.sk

 

Podporené projekty

Projekty v roku 2014

 

Projekty v roku 2013

 

Projekty v roku 2012

 

Projekty v roku 2011

 

Projekty v roku 2010

 

Projekty v roku 2009

 

Projekty v roku 2008

Projekty v roku 2007

Partner:


 

Zelené oázy

Zelené oázy_logo

 

AKTUÁLNE INFORMÁCIE

Do uzávierky prvého kola grantového programu Zelené oázy - ročník 2014 – podporovaného spoločnosťou Slovnaft, a.s.,sme dostali 312 predbežných žiadostí o podporu. Z týchto žiadostí bolo v prvom kole vybraných 69, ktoré postúpili do druhého, záverečného kola hodnotenia. Z týchto projektov po ich dopracovaní do kompletnej podoby budú vybrané tie, ktoré získajú finančnú podporu na svoju realizáciu.


Máte nápad, ktorý zlepší životné prostredie vo vašej obci alebo meste a dokážete ho uskutočniť  dobrovoľníckou prácou, v ktorej spojíte sily s vašimi priateľmi, susedmi a známymi?Cieľ programu

Program podporuje trvalú starostlivosť o environmentálne hodnotné miestne lokality, ktoré slúžia širokej verejnosti, podporujú ochranu prírody a trvalú udržateľnosť. Dôležitým cieľom programu je podpora spolupráce a partnerstiev na lokálnej úrovni.

Novinka!

Novinkou tohto ročníka je osobitná podpora projektov spolupráce rôznorodých organizácií pri rozvoji územia Malého Dunaja v úzkej spolupráci s Bratislavským samosprávnym krajom. Program však podporuje aj projekty na celom území Slovenska.

Kto môže žiadať o grant

•    registrované mimovládne neziskové organizácie
•    základné a stredné školy a učilištia
•    centrá voľného času a komunitné centrá
•    mestá a obce – len v partnerstve s niektorým z vyššie uvedených žiadateľov


Realizácia podporených projektov

Projekt musí byť ukončený (zrealizovaný a vyúčtovaný) do 6 mesiacov od schválenia grantu, najneskôr do konca septembra 2014, pričom podstatná časť prác súvisiacich s výsadbou by sa mala uskutočniť v jarnom vegetačnom období.

Na aký účel je možné použiť finančné prostriedky z grantu:

•    materiál na výsadbu a úpravy terénu,
•    náradie a iné potreby,
•    predmety a prvky zasadené do verejných priestranstiev, v súlade s environmentálnym zámerom projektu, resp. ich
oprava – nákup/výroba prvkov, materiál, doprava,
•    bezprostredné komunikačné a administratívne náklady nevyhnutné nak realizáciu projektu.
•    Prostriedky nie je možné použiť na mzdy a odmeny.  

Výška grantu

Grant môže byť poskytnutý v rozmedzí 1 000 – 5 000 eur. Pri zostavovaní rozpočtu, ktorý musí byť súčasťou projektu, vychádzajte z reálnych potrieb.

Ako podať grantový projekt a ako sa projekty hodnotia

 

1. kolo

V prvom kole záujemca predloží základnú ideu projektu vo forme predbežnej žiadosti, ktorá bude obsahovať stručné zhrnutie projektu, základné údaje o žiadateľovi a o oblasti, ktorej sa projekt týka, časový plán aktivít, predbežný rozpočet s konkrétnymi položkami a upresnenie, kto a ako bude projekt realizovať. Žiadosť je potrebné predložiť na vyplnenom predpísanom formulári s názvom PREDBEŽNÁ ŽIADOSŤ O UDELENIE GRANTU.


Pred vyplnením žiadosti odporúčame dôkladne si prečítať kompletné kritériá programu a formulár papierovej žiadosti, nájdete ich na tejto stránke vľavo v časti Dokumenty na stiahnutie. Predbežnú žiadosť môžete poslať v elektronickej alebo papierovej forme.


Formuláre pre obidve verzie (elektronickú alebo papierovú) nájdete na www.ekpolis.sk, www.oazy.sk alebo www.slovnaft.sk.


Ak zvolíte papierovú verziu, pošlite nám vašu žiadosť v štyroch identických papierových kópiách,
ak zvolíte elektronickú formu, vyplňte online formulár na:


http://www.ekopolis.sk/programy/grantove-programy/zelene-oazy/elektronicka-ziadost.html


Neposielajte, prosím, žiadosti mailom, ani súčasne v elektronickej a papierovej forme!
Posledný termín na doručenie žiadostí do Nadácie Ekopolis je 9. decembra 2013 do 16:00 hod.

2. kolo

Po vyhodnotení predbežných žiadostí (hodnotenie vykoná  Nadácia Ekopolis) budú žiadatelia s najvyšším hodnotením vyzvaní na dopracovanie žiadosti o grant do komplexnej podoby. Žiadosti sa hodnotia podľa podmienok na udelenie grantu, uvedených vyššie.  
Formuláre a podmienky pre úplné žiadosti o grant (druhé kolo) budú k dispozícii od 15. januára 2014 len pre žiadateľov postupujúcich do druhého kola.

Dôležité termíny grantového programu Zelené oázy 2014

•    23. október 2013 - vyhlásenie výsledkov ročníka 2013 a najlepšieho projektu, vyhlásenie nového ročníka
Zelených  oáz
•    9. december 2013 o 16:00 hod. - uzávierka prijímania predbežných žiadostí o grant (v 1. kole) v rámci programu
Zelené oázy
•    15. január 2014 - vyhodnotenie predbežných žiadostí (v 1. kole), oznámenie žiadateľom a zaslanie výzvy na
predloženie komplexných žiadostí
•    17. február 2014 o 16,00 hod. - uzávierka prijímania komplexných žiadostí (v 2. kole)
•    marec 2014 – zverejnenie podporených projektov
•    apríl až september 2014 - realizácia projektov
•    október 2014 - vyhodnotenie ročníka 2014

Papierovú žiadosť pošlite na adresu:
Nadácia EKOPOLIS, Komenského 21, 974 01 Banská Bystrica
Obálky označte nápisom: Zelené oázy 2014. Papierové projekty posielajte nezviazané, bez plastových obalov.

Kontaktná osoba: Milan Hronec, email: hronec@ekopolis.sk, tel. 048 / 470 10 95 alebo  0911 452 457.