O nadácii
Kto sme
Ľudia
Klub priateľov
Financovanie
Etické princípy
Nadačné dokumenty
Partnerstvo, n.o.
Ročné správy
Profil verejného obstarávateľa
Programy
Grantové programy
Aktívne občianstvo a inklúzia
Blokový grant ŠFM
Greenways
Ľudia pre stromy
Nestlé pre vodu v krajine
PrieStory - Zelené bývanie
Program rozvoja rómskych komunít
Strom roka
Zelené oázy
Živé chodníky
Staršie programy
Iné programy a aktivity
Dá sa to - konferencia
Súťaž PRE VODU
Záhradné dišputy
Trixi mobil
Vitajte cyklisti!
Verejné priestory - Bystrany
UrbSpace
Jantárová cesta
Komunikácia ochrany prírody
Semináre a iné podujatia
Služby poskytované nadáciou
Ponuka pre samosprávy - plánovanie a tvorba verejných priestorov
Cesta Železnej opony
Sčítače
Darcovia
Firmy
Nadácie a neziskové organizácie
Verejný sektor
Ako nás podporiť
Prečo byť darcom?
Podpora základiny
Možnosti finančnej podpory
Možnosti nefinančnej podpory
2%
Závet
Garancie proti zneužitiu daru
Podporte nás ONLINE
Médiá
Tlačové správy
Mediálni partneri
Monitoring médií
Témy, ktorým sa venujeme
Filmy a videá
EchoPolis

Elektronická žiadosť

Vstup do elektronickej žiadosti 2. kolo

 

Dokumenty na stiahnutie

Formulár žiadosti 2. kolo

 

Kritériá programu 2. kolo

 

Najbližšia uzávierka

15. februára 2016 o 16:00 bola uzávierka prijímania kompletných žiadostí o grant (v 2. kole).

 

Logá na stiahnutie

Logo Slovnaft na šírku.jpg

Logo Slovnaft na výšku.jpg
Logo Slovnaft na šírku.pdf

Logo Slovnaft na výšku.pdf

Logo Zelené oázy .jpg

Logo Zelené oázy .pdf

 

Kontakt

Milan Hronec
programový manažér

048 / 47 01 095

0911 452 457
hronec@ekopolis.sk

 

Podporené projekty

Projekty v roku 2016

 

Projekty v roku 2015

 

Projekty v roku 2014


Projekty v roku 2013

 

Projekty v roku 2012

 

Projekty v roku 2011

 

Projekty v roku 2010

 

Projekty v roku 2009

 

Projekty v roku 2008

Projekty v roku 2007

 

Partner:


 

Zelené oázy

Zelené oázy_logo

 

ZOZNAM PODPORENÝCH PROJEKTOV NÁJDETE TU.

 

10. ročník otvoreného grantového programu


Spoločnosť SLOVNAFT, a.s. a Nadácia Ekopolis vyhlásili dňa 21.10.2015 10. ročník grantového programu Zelené oázy. Spoločnosť SLOVNAFT, a.s. venuje do tohto ročníka programu Zelené oázy sumu 56 000 eur, ktorá bude rozdelená medzi najlepšie projekty.

 

 

Cieľ programu

Grantový program Zelené oázy podporuje aktívnych občanov v neziskových organizáciách, miestnych samosprávach, školských zariadeniach a centrách voľného času pri vytváraní, obnove alebo oživení ekologicky hodnotných lokalít a trás. Dôležitým cieľom programu je podpora spolupráce a partnerstiev na lokálnej úrovni medzi vyššie spomenutými subjektami. Program podporuje trvalú starostlivosť o environmentálne hodnotné miestne lokality, ktoré slúžia širokej verejnosti, podporujú ochranu prírody a trvalú udržateľnosť.

 

Novinka

Program Zelené oázy už tradične ponukou podporovaných aktivít reaguje na aktuálne trendy v spoločnosti a reálne potreby žiadateľov o podporu. Preto aj v tomto ročníku otvárame novú tému, ktorá sa čoraz viac objavuje hlavne v mestskom prostredí. Novinkou tohto ročníka je osobitná podpora projektov zameraných na zakladanie a prevádzkovanie malých komunitných projektov s alternatívnym farmárskym zameraním. Projekty by mali byť prispôsobené miestnym podmienkam a mali by kombinovať okrasné, ovocné a zeleninové záhrady s prvkami drobnochovu malých hospodárskych zvierat. Dôraz by mal byť na harmónii človeka a prírody, humanizácii prostredia a rozvoji medziľudských vzťahov. Pri projektoch nejde len o priamu produkciu ovocia, zeleniny, liečivých bylín či iných potravín, ale aj o pochopenie vzájomných súvislostí pri obrábaní pôdy a chove domácich zvierat. Zároveň tým ponúkame možnosť rekultivovať zanedbané plochy v mestách aj na vidieku a s prispením dobrovoľnej práce ich premeniť na  miesta vhodné pre zdravie, dušu aj prírodu.

 

Cieľové územia

Presne vymedzené zelené územia a trasy v intravilánoch alebo v bezprostrednom okolí miest a obcí (verejné parky, oddychové zóny a ihriská, školské záhrady a parky, stojaté vodné plochy, a vodné toky, mokrade a biokoridory, trasy pre nemotorovú dopravu, náučné chodníky, prírodne a kultúrne zaujímavé lokality, plochy vhodné na aktívne pestovanie plodín, nevyužívané plochy s potenciálom na ich skultúrnenie a pod.).

 

Grantový program podporuje

 • čistenie verejných priestranstiev, vodných tokov a plôch, vrátane revitalizácie brehových porastov
 • výsadbu novej zelene a revitalizáciu pôvodnej zelene (dreviny, trvalé trávnaté porasty, kvety, ovocné a zeleninové kultúry)
 • vytváranie a zveľaďovanie produkčných záhrad, políčok a sadov na verejných priestoroch (obecné, školské, komunitné a pod.)
 • zriadenie vhodných ukážkových priestorov a podpora chovu malých hospodárskych zvierat  v kombinácii s vyššie uvedenými zelenými plochami
 • zveľaďovanie lokalít, trás a chodníkov – vodných, cykloturistických, peších, konských (vytvorenie a úprava  náučných  chodníkov a cyklochodníkov, budovanie zázemia pre rozvoj vodáckeho športu a vodáckej turistiky a pod.)
 • sprístupnenie a propagáciu prírodne, kultúrne a historicky zaujímavých lokalít
 • vzdelávacie a osvetové aktivity a rozvoj turistického informačného systému (smerové, orientačné a informačné tabule)
 • prezentáciu lokálnych produktov
 • projekty športovo-rekreačného charakteru podporujúce trávenie voľného času v prírode
 • environmentálne prijateľným spôsobom vytvorené alebo obnovené prvky drobnej záhradnej a parkovej architektúry na verejných priestranstvách a vyhliadkových miestach, napríklad stojany na bicykle, lavičky, stoly, prístrešky, mostíky, informačné panely a umelecké prvky, prostredníctvom ktorých je možné interpretovať prírodné a kultúrne hodnoty územia, rôzne zariadenia slúžiace na oddych, nádoby na separovaný odpad (tam, kde tento zber dobre funguje)
 • sprístupnenie, úpravu a dotvorenie príťažlivých, hodnotných a zaujímavých lokalít v chránených alebo inak krajinársky hodnotných územiach a miest, ktoré ponúkajú pekný výhľad na krajinné scenérie, sú typické pre danú oblasť, najlepšie reprezentujú danú oblasť

Kto môže žiadať o grant

 • registrované mimovládne neziskové organizácie
 • základné a stredné školy a učilištia
 • centrá voľného času a komunitné centrá
 • mestá a obce – len v partnerstve s niektorým z vyššie uvedených žiadateľov

 

Výška grantu: 1 000 – 5 000 eur

 

Kontaktná osoba: Milan Hronec, email: hronec@ekopolis.sk, tel. 048 / 470 10 95 alebo  0911 452 457.