O nadácii
Kto sme
Ľudia
Klub priateľov
Financovanie
Etické princípy
Nadačné dokumenty
Partnerstvo, n.o.
Ročné správy
Profil verejného obstarávateľa
Programy
Grantové programy
Aktívne občianstvo a inklúzia
Blokový grant ŠFM
Greenways
Ľudia pre stromy
Nestlé pre vodu v krajine
PrieStory - Zelené bývanie
Program rozvoja rómskych komunít
Strom roka
Zelené oázy
Živé chodníky
Staršie programy
Iné programy a aktivity
Dá sa to - konferencia
Súťaž PRE VODU
Záhradné dišputy
Trixi mobil
Vitajte cyklisti!
Verejné priestory - Bystrany
UrbSpace
Jantárová cesta
Komunikácia ochrany prírody
Semináre a iné podujatia
Služby poskytované nadáciou
Ponuka pre samosprávy - plánovanie a tvorba verejných priestorov
Cesta Železnej opony
Sčítače
Darcovia
Firmy
Nadácie a neziskové organizácie
Verejný sektor
Ako nás podporiť
Prečo byť darcom?
Podpora základiny
Možnosti finančnej podpory
Možnosti nefinančnej podpory
2%
Závet
Garancie proti zneužitiu daru
Podporte nás ONLINE
Médiá
Tlačové správy
Mediálni partneri
Monitoring médií
Témy, ktorým sa venujeme
Filmy a videá
EchoPolis

Kontakt:

scepkova@ekopolis.sk

0908 565 464

 

Pozvánka a prihláška:

Pozvánka a

Podrobný program

 

Invitation and Program


Partneri

 

Dá sa to - konferencia

Dá sa to 2016

 

21. apríla 2016 sa uskutočnila záverečná konferencia Fondu pre mimovládne organizácie.

 

Nadácia Ekopolis v spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska, Nadáciou Socia a Nadáciou otvorenej spoločnosti zorganizovali záverečnú konferenciu Fondu pre mimovládne organizácie.


Konferencia s príznačným názvom Dá sa to bola zameraná na predstavenie príkladov dobrej praxe v oblastiach podporovaných Fondom pre mimovládne organizácie a priblíženie pozitívnych zmien, ktoré aktivity mimovládnych organizácií prinášajú spoločnosti.

 

V publiku boli zástupcovia štátnej správy, veľvyslanectiev, samosprávy, mimovládnych organizácií a firemných nadácií.

 

Miesto konferencie: Refinery Gallery, Vlčie Hrdlo, Bratislava

 

Program:

9:00 – registrácia

10:00 – príhovory - zástupca donorských krajín, Nadácie Ekopolis a Nadácie otvorenej spoločnosti

10:30 – „Nie je nám to jedno!“

12:30 - obed

13:30 –  „Meníme pravidlá hry“

14:45 – „Otvárame možnosti“

16:00 – záver, čaša vína

 

Fotogaléria z podujatia.

 


Predchádzajúce ročníky:

Áno, dá sa to! 2015

Neformálna konferencia sa uskutočnila 21. októbra 2015 v Hoteli Saffron v Bratislave.

 

Konferencia bola zameraná na prezentovanie príkladov dobrej praxe riešenia spoločenských tém z realizovaných projektov podporených z Blokového grantu pre MVO a podporu partnerstiev švajčiarsko - slovenskej spolupráce. Podujatie bolo určené zástupcom štátnej správy, veľvyslanectiev, samosprávy, mimovládnych organizácií a firemných nadácií. Podujatie  sa  uskutočnilo  v  rámci Blokového grantu pre MVO a podporu partnerstiev švajčiarsko-slovenskej spolupráce.

 

Fotogaléria z konferencie

 

Program:

9:00 - 10:00 registrácia

 

10:00 - 10:15 otvorenie, príhovory:

• zástupca Nadácie Ekopolis

• zástupca Odboru riadenia a implementácie Švajčiarskeho finančného mechanizmu

• zástupca Veľvyslanectva Švajčiarskej konfederácie

 

10:15 - 10:30 prezentácie:

Zuzana Pohánková (Proti prúdu) - Nota bene - z ulice do života

Viera Lasáková, Rastislav Lasák (Daphne), Judith Kühne (Verein true move) - Banská Štiavnica − živá učebnica príbehového vzdelávania

Ján Markoš (Živica) - Sokratov inštitút

Iva Grejtáková (Člověk v tísni) – Rozvíjame komunity

Juraj Hipš (Živica), Tatjana Nebel (Urban Agriculture Netz Basel) - Nevyšliapanou cestou

• diskusia

 

12:00 - 13:00 obed

 

13:00 - 15:00 pokračovanie prezentácií:

Milan Šagát (Via Iuris) - Z Aarhusu do Bratislavy – Informovaná verejnosť rozhoduje o životnom prostredí

Michal Schvalb (KRI) - Mestá odolné na dopady zmeny klímy – trnavská inšpirácia

Zuzana Kierulfová (ArTUR) - Zelená obnova, stavanie a bývanie

Mariana Kováčová (Centrum Slniečko) - „Partnerstvo“ − najúčinnejší prostriedok v pomoci deťom so sy CAN, CSA, deťom a rodinám v kríze, ktorým hrozí sociálne vylúčenie

Marián Gliganič (Depaul Slovensko) - Pilotný projekt nízkoprahových sociálnych služieb pre ľudí bez domova

Katarína Rajcová (ŠOP SR), Béla Bartha (ProSpecieRara) - Bielokarpatský ovocný poklad

• diskusia

 

15:00 - 16:00 záver, raut

 

Moderátor: Ivan Ježík

 

Ivan Ježík je spoluzakladateľ a riaditeľ Voices. Odborne sa venuje najmä téme budovania značky neziskových organizácií a neformálnych iniciatív. Vedie workshopy, píše námety a scenáre ku krátkym filmom, moderuje diskusné stretnutia Choices a kultúrne podujatia Voices Live, inicioval a manažuje projekty Jump Slovensko a Train 21. Má rád slobodných, otvorených a pracovitých ľudí, a preto prijal pozvanie moderovať konferenciu Áno, dá sa to.

 

 

 

Na konferencii vystúpili:

 

Katarína Rajcová

Na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave vyštudovala geobotaniku. Od absolvovania v roku 1987 s prestávkami 17 rokov pôsobila a pôsobí  v Trenčíne a Nemšovej na regionálnom pracovisku štátnej organizácie ochrany prírody, ktorého názvy sa často menili. Ten súčasný znie Štátna ochrana prírody SR Správa Chránenej krajinnej oblasti Biele Karpaty so sídlom v Nemšovej. Na pracovisku má na starosti najmä environmentálnu výchovu, ale aj propagáciu, projekty, spoluprácu, dokumentáciu, odborné stanoviská. V rokoch 2013 – 2015 koordinovala projekt Bielokarpatský ovocný poklad v spolupráci s nadáciou ProSpecieRara z Bazileja a Technickou univerzitou vo Zvolene.

Má skúsenosti aj s prácou v mimovládnych organizáciách a školstve. V rokoch 2001 – 2003 pracovala pre Spoločnosť pre trvalo udržateľný život, odbočku Biele Karpaty v Trenčíne ako koordinátorka medzinárodného česko-slovensko-poľsko-amerického projektu Vidiecke líderky. Päť rokov pôsobila ako koordinátorka projektov občianskeho združenia Pre Prírodu v Trenčíne, ktoré boli orientované na praktickú ochranu prírody v regióne stredného Považia.

 

Béla Bartha sa venuje záchrane biodiverzity kultúrnych rastlín. Od roku 2002 je riaditeľom ProSpecieRara v Bazileji. ProSpecieRara (PSR) je švajčiarska nezisková mimovládna organizácia, ktorá od roku 1982 chráni a aktívne podporuje biodiverzitu v poľnohospodárstve. V úzkej spolupráci s farmármi, súkromnými i verejnými inštitúciami a mnohými dobrovoľníkmi PSR garantuje prežitie a trvalo udržateľné využitie ohrozených pestovaných rastlín a vzácnych plemien zvierat. Organizácia sídli v Bazileji, pobočky má v Ženeve, Bellinzone a Freiburgu. Má 20 zamestnancov, podporuje ju 9500 donorov a 2500 dobrovoľníkov.

 

 

Viera Lasáková pracuje v neziskovom sektore v organizácii  DAPHNE - Inštitúte aplikovanej ekológie, kde pôsobí 11 rokov. Vzdelaním je pedagóg a posledné 4 roky pôsobí v Banskej Štiavnici kde sa inovatívnym spôsobom vzdelávania, tvorí  a koordinuje programy a projekty pre materské a základné školy. Navrhuje a realizuje tvorbu metodických pomôcok potrebných na výučbu, pripravuje metodické materiály pre učiteľov materských a základných škôl. Spolu s manželom tvorí a vedie aktivity Živej učebnice. Aktívne pôsobí v súkromnej základnej škole BAKOMI a ako mentorka je zapojená do Individuálneho rozvojového programu pre učiteľov (IRPU).

 

 

 

Rastislav Lasák po štúdiách nastúpil do DAPHNE - Inštitútu aplikovanej ekológie kde pracuje 19 rok. Vzdelaním je ekológ a špecializuje sa  na databázy a geografické informačné systémy. Posledné tri roky je aktívny v tvorení inovatívnych postupov vzdelávania v oblasti prírodných vied. Spolu s manželkou tvorí a vedie aktivity Živej učebnice, kde realizuje programy a interaktívne pomôcky pre vzdelávanie z biológie, fyziky a chémie. Je lektorom Tai-Chi.

 

 

 

 

Ján Markoš je šachový veľmajster, bývalý juniorský majster Európy, dnes sa ale venuje skôr šachovej pub licistike. Vyštudoval v Prahe evanjelickú teológiu a filozofiu. V súčasnosti pôsobí vo vzdelávaní, stál pri zrode Sokratovho inštitútu, doplnkového vzdelávania pre nadaných vysokoškolákov. Má 30 rokov, žije v Devínskej Novej Vsi s manželkou a dvojmesačnou dcérkou.

 

 

 

Mariana Kováčová absolvovala štúdium špeciálnej pedagogiky na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Už viac ako 23 rokov pracuje v neziskovom sektore v oblasti pomoci týraným, sexuálne zneužívaným, zanedbávaným deťom a obetiam domáceho násilia. Je riaditeľkou neziskovej organizácie Centrum Slniečko, n.o. a prezidentkou Asociácie krízových stredísk. Svoje úsilie  v súčasnom období  zameriava predovšetkým na nastavenie systémových zmien zameraných na  zlepšenie postavenia detí ohrozených násilím.

 

 

 

Milan Šagát je výkonným riaditeľom VIA IURIS, v organizácii pôsobí od roku 2009 a istý čas koordinoval projekt Biela vrana. Predtým pôsobil v Nadácii Pontis v rámci programu Demokratizácia a rozvojová pomoc na demokratizačných projektoch v Srbsku a Turecku. Ako člen tímu Projektu Fórum stál pri zrode medzinárodného podujatia Stredoeurópske fórum. Vyštudoval politológiu v Bratislave a v Belehrade. Absolvoval odborné stáže a študijné pobyty v Novom Sade, Berlíne a vo Washingtone.

 

 

 

 

 

Zuzana Kierulfová je architektka a remeselníčka, ktorá dáva ľuďom to, o čom je presvedčená že je stavebníctve to najlepšie: kvalitné, zdravé, energiu šetriace domy z prírodných materiálov. Pred 11 rokmi založila s manželom ateliér Createrra. Zároveň sa už dlho neziskovo venuje osvete a vzdelávaniu v tejto a v súvisiacich témach ako predseda, manažér a lektor v občianskom združení ArTUR (udržateľná architektúra).

 

 

 

 

Michal Schvalb vyštudoval politické vedy na Prešovskej univerzite. V Karpatskom rozvojom inštitúte pôsobí od júla 2007, aktuálne na  pozícii senior konzultanta. Jeho hlavnou náplňou práce sú analýzy a rešerše v témach integrovaného plánovania rozvoja územia a dobrého spravovania na regionálnej a lokálnej úrovni vrátane adaptácie na dopady zmeny klímy. Je spoluautorom viacerých publikácií súvisiacich s pripravenosťou regiónov na rozvoj, resp. s adaptáciou na dopady zmeny klímy na mestskej a regionálnej úrovni.

 

 

 

Iva Grejtáková je sociálna pracovníčka, špecializujúca sa na problematiku sociálneho vylúčenia, ktorá v minulosti pracovala aj ako koordinátorka komunitných centier vo viacerých segregovaných rómskych osadách. Venuje sa metodickému vedeniu terénnych sociálnych pracovníkov, rozvoju sociálnych programov, a supervízii v privátnej praxi. Je tiež dobrovoľníčkou v tíme Modrého Anjela ako terénna krízová interventka.

 

 

 

Juraj Hipš sa podieľal na budovaní hnutia Greenpeace na Slovensku, neskôr založil ľudsko-právnu organizáciu Slobodná alternatíva a Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica, kde pôsobí dodnes. Vyštudoval estetiku a filozofiu, učil na stredných školách a Filozofickej fakulte UK a Univerzite Palackého v Olomouci. V súčasnosti žije na zaježovských lazoch. Zaslúžil sa o vybudovanie Vzdelávacieho centra Zaježová a založenie zaježovskej súkromnej základnej školy, či spustenie projektu alternatívnej meny Živec. Spoluzakladaľ Sokratovho inštitútu pre nadaných vysokoškolských študentov. Je autorom a spoluautorom niekoľkých publikácií zameraných na environmentálnu výchovu a výchovu k tolerancii.

 

 

Tatjana Nebel pracuje v švajčiarskej neziskovej asociácii Urban Agriculture Network Basel, ktorá podporuje produkciu potravín, bylín, kvetov a liečivých rastlín a je zameraná na zachovanie poľnohospodárskych pozemkov v mestskej oblasti. Asociácia spája ľudí a organizácie pôsobiace v tejto oblasti a podporuje vzťahy medzi nimi. Všetci jej členovia pestujú a produkujú podľa švajčiarskych ekologických noriem.

 

 

 

 

Marián Gliganič absolvoval doktorandské štúdium na Filozofickej fakulte Trnavskej univerzity v odbore Etika a morálna filozofia. Pre Depaul Slovensko pracuje od roku 2008, kde zastával viacero pracovných pozícii ako pomocný pracovník v sociálnych službách, zástupca manažéra nocľahárne, koordinátor dobrovoľníkov, manažér ošetrovne a od roku 2013 je manažérom Nocľahárne sv. Vincenta De Paul. Je členom pracovnej komisie za účelom prípravy stratégie riešenia problematiky ľudí bez domova 2016 - 2020. Úsilím neziskovej organizácie Depaul Slovensko je, aby ulica nebola pre ľudí domovom.

 

 

Zuzana Pohánková absolvovala štúdium na City University v Trenčíne a magisterské štúdium na fakulte manažmentu UK v Bratislave. Po štúdiu sa zamestnala v informačnej a tlačovej agentúre Reuters, dnes pracuje v združení Proti prúdu. Proti prúdu vydáva od roku 2001 pouličný časopis Nota bene, od roku 2014 zamestnáva siedmich predajcov v Bratislave ako Nosičov batožín na Hl. žel. stanici a pomáha im s odlžením a v roku 2015 spustilo projekt prípravy návrhu Národnej stratégie prevencie a riešenia bezdomovectva. Zuzana začala pracovať v združení v roku 2010 na pozícii Fundraising/PR, od apríla tohto roka je jeho riaditeľkou. Baví ju spojenie sociálnych projektov, ktoré prinášajú na jednej strane prácu ľuďom bez domova a zlepšenie kvality ich života a na druhej strane kvalitné produky/služby pre verejnosť, či už ide o časopis Nota bene alebo službu nosenia batožiny na stanici. Neteší ju nastavenie systému a legislatívy, ktoré bránia integrácii ľudí bez domova do spoločnosti.

 

 

Judith Kühne pracuje pre neziskovú organizáciu True Move!, kde pripravuje a realizuje rozmanité projekty voľnočasových aktivít pre deti. Rovnako pôsobí v originálnej súkromnej škole PRIMARIA, kde pracuje ako hlavný pedagóg detí od 7 - 13 rokov. Vyštudovala pedagogiku a ako dieťa vychodila waldorfské školy.Tri roky pôsobila v USA, kde študovala waldorfskú pedagogiku na univerzite. Posledných 5 rokov pôsobí vo Švajčiarsku

 

 

 

 


 

Áno, dá sa to! 2014

 

29. októbra 2014 sa uskutočnilo v Košiciach podujatie s príznačným názvom Áno, dá sa to!. Cieľom podujatia bolo prostredníctvom  príkladov  dobrej  praxe  z  realizovaných  projektov  motivovať a inšpirovať miestne komunity. Ukázať, že existujú praktické úspešné riešenia, že Rómov a chudobných ľudí je možné zamestnať a vytvoriť im prístup k príjmom.

 

Podujatie moderovala Dorota Nvotová. Medzi 112 účastníkmi boli zástupcovia samospráv, Agentúry na podporu regionálneho rozvoja, Implementačnej agentúry pre OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia, terénni pracovníci, zástupcovia škôl a mimovládnych organizácií. Vďaka rôznorodosti rečníkov získali účastníci  komplexný  prehľad  o  riešeniach  danej  problematiky.

 

Pozvánku a Program podujatia nájdete TU.

Predstavenie rečníkov nájdete TU.

 

Prezentácie neboli realizované tradičnou formou, išlo o dynamické vystúpenia  zamerané na  pozitívne emócie a myšlienky,  ktoré boli  ilustrované konkrétnymi príkladmi.

 

Fotogalériu z konferencie nájdete TU.

Pozrite si videá z konferencie.

 

Podujatie  sa  uskutočnilo  v  rámci  Programu  Aktívne  občianstvo  a  inklúzia,  ktorý  realizuje Nadácia  Ekopolis  v  spolupráci  s  Nadáciou  pre  deti  Slovenska  a  SOCIA  –  nadácia  pre sociálne  zmeny.