O nadácii
Kto sme
Ľudia
Klub priateľov
Financovanie
Etické princípy
Nadačné dokumenty
Partnerstvo, n.o.
Ročné správy
Profil verejného obstarávateľa
Programy
Grantové programy
Aktívne občianstvo a inklúzia
Blokový grant ŠFM
Greenways
Ľudia pre stromy
Nestlé pre vodu v krajine
PrieStory - Zelené bývanie
Program rozvoja rómskych komunít
Strom roka
Zelené oázy
Živé chodníky
Staršie programy
Iné programy a aktivity
Dá sa to - konferencia
Súťaž PRE VODU
Záhradné dišputy
Trixi mobil
Vitajte cyklisti!
Verejné priestory - Bystrany
UrbSpace
Jantárová cesta
Komunikácia ochrany prírody
Semináre a iné podujatia
Služby poskytované nadáciou
Ponuka pre samosprávy - plánovanie a tvorba verejných priestorov
Cesta Železnej opony
Sčítače
Darcovia
Firmy
Nadácie a neziskové organizácie
Verejný sektor
Ako nás podporiť
Prečo byť darcom?
Podpora základiny
Možnosti finančnej podpory
Možnosti nefinančnej podpory
2%
Závet
Garancie proti zneužitiu daru
Podporte nás ONLINE
Médiá
Tlačové správy
Mediálni partneri
Monitoring médií
Témy, ktorým sa venujeme
Filmy a videá
EchoPolis
 

Ponuka pre samosprávy - plánovanie a tvorba verejných priestorov

Plánovanie a tvorba verejných priestranstiev za účasti verejnosti

(ponuka pre samosprávy miest a obcí na Slovensku)


planovanie zvolen


V posledných rokoch sa v našich mestách a obciach čoraz viac obnovujú verejné priestranstvá. Priestory pre ľudí sa menia tak, aby zvýšili príťažlivosť sídiel pre domácich obyvateľov aj pre návštevníkov. Obnovujú sa parky, námestia, detské ihriská.


Od r. 2005 podporuje Nadácia Ekopolis prostredníctvom programu PrieStory (www.priestory.sk) projekty zamerané na úpravu verejných priestorov so zapojením verejnosti od fázy plánovania až po úpravu  riešeného verejného priestoru. Okrem finančných prostriedkov je súčasťou podpory metodické vedenie plánovacích procesov a vzdelávanie miestnych komunít.


Pri plánovaní vychádzame najmä z metodiky renomovanej organizácie Project for Public Spaces (USA, NY), prispôsobenej slovenským podmienkam a potrebám.


Po pozitívnych skúsenostiach z menších projektov sme v  roku 2009 začali realizovať projekt „PrieStory pre ľudí", ktorý sa týka väčšieho verejného priestoru - modelového územia budúceho mestského parku Lanice vo Zvolene. Partnerom projektu sú Mesto Zvolen, ZMOS, UMS a ďalšie subjekty. Na prípade mestského parku sme využili metódy zapájania rôznych záujmových skupín do plánovania a realizovali cyklus workshopov na témy týkajúce sa verejných priestranstiev. Účastníkmi boli miestne autority (vedenie samospráv, zamestnanci úradov), úradníci štátnej správy laická aj odborná verejnosť, inštitúcie a ostatné dotknuté subjekty.


Skúsenosti z našich aktivít konfrontujeme aj s prístupmi zo zahraničia. Nadácia Ekopolis je jedným z 13 partnerov medzinárodného projektu UrbSpace - zvyšovanie atraktivity a kvality mestských verejných priestorov, ktorý je podporený z programu Central Europe a Európskeho fondu regionálneho rozvoja a realizuje sa v rokoch 2008 - 2011.


zvolen 2

Prečo tvoriť verejné priestory za aktívnej účasti verejnosti?

Do obnovy a úpravy verejných priestorov je na Slovensku obyčajne zainteresovaná iba miestna administratíva a architekt, nie je zvykom pýtať sa ľudí, čo chcú a čo potrebujú a zriedka sa stáva, aby obyvatelia sami určili, ako má dané priestranstvo vyzerať.
Výsledkom je potom síce profesionálne zrekonštruovaný verejný priestor, ten však nemusí prirásť domácim ľuďom k srdcu a zvykajú si naň len veľmi pomaly, alebo si nezvyknú vôbec. Často sme svedkami, že zmenený priestor ostáva nevyužitý, neplní svoj účel a pomaly upadá. Druhou stranou toho istého problému je buď apatická verejnosť bez záujmu o okolie alebo konflikty, pri ktorých sa verejnosť domáha účasti na rozhodovaní o využití verejných priestorov alebo protestuje voči zámerom investorov či samospráv.Aké sú hlavné prínosy tohto prístupu?

 • priestory sú navrhnuté, využívané a udržiavané miestnou komunitou
 • podporuje sa spolupráca odbornej aj laickej verejnosti, vzájomná komunikácia a vytváranie dobrých vzťahov v rámci komunity
 • podporuje sa budovanie vzťahu obyvateľstva k priestoru, priestor sa stáva bezpečnejším
 • zrealizuje sa veľká časť za účasti dobrovoľníkov, ľahšie sa získavajú vklady miestnych sponzorov a partnerov

Práve účasť verejnosti zabezpečí, že:

 • výsledné miesto spĺňa predstavy a potreby obyvateľstva a bude intenzívne využívané,
 • verejnosť, ktorá sa na premene miesta podieľa, sa od začiatku stotožní z jeho novým vzhľadom i využitím, a tým sa zvýši množstvo ľudí, ktorí ho vnímajú ako svoje a budú ho chrániť , priestor sa stáva bezpečnejším
 • okrem toho, že vznikne nové miesto, vďaka spoločnému plánovaniu a práci sa môže zlepšiť komunikácia, vzťahy a spolupatričnosť medzi ľuďmi navzájom ako aj medzi obyvateľstvom, úradom, inštitúciami, architektom a pod.


Kde všade je možné tento prístup úspešne použiť?


Najrôznejšie typy verejne prístupných priestorov v mestách a obciach:

 • nevyužité alebo zanedbané medziblokové priestranstvá
 • námestia
 • parky a zelené plochy
 • detské ihriská a športové areály
 • ulice ako verejné priestory
 • nábrežia vodných tokov
 • iné.


V akých krokoch prebieha plánovanie a realizácia?

I. etapa - výber priestoru, informovanie a tvorba partnerstva

II. etapa - plánovanie využitia priestoru

III. etapa - realizácia


(podrobný rozpis jednotlivých etáp nájdete v podrobnej ponuke na lište vľavo)


Čo zabezpečí nadácia Ekopolis pre záujemcov?


- konzultácie (ako získať ďalších partnerov, sponzorov, dobrovoľníkov)
- prípravu, organizáciu a facilitovanie (moderovanie) plánovacích stretnutí, asistenciu
- materiál na plánovacie stretnutia - dotazníky, flipcharty, písacie potreby a pod.
- autorizovaného architekta, ktorý spracuje podnety a nápady do podoby štúdie alebo projektu


Koľko to stojí?

Náklady na realizáciu plánovacieho procesu závisia od rozsahu dohodnutej spolupráce. Tá je vždy individuálna v závislosti od charakteru priestranstva a rozsahu plánovaných zmien. Plánovanie v minimálnom plánovanom zmysluplnom rozsahu, tak ako je uvedené vyššie, spravidla zahŕňa dve plánovacie stretnutia zainteresovaných partnerov a verejnosti, prácu autorizovaného architekta a niekoľko priebežných konzultácií. Náklady spojené s týmito službami sa pohybujú medzi 2 000 € -  3000 € na projekt, pričom je možná dohoda aj o realizácii jednotlivých častí procesu.


Aké sú prínosy pre samosprávu?

 • predchádzanie konfliktom pri plánovaní úprav verejných priestranstiev
 • využitie času v prípade nedostatku zdrojov na realizáciu na spoločnú komunikáciu s verejnosťou a prípravu projektov s reálnou participáciu verejnosti
 • občania si už od začiatku budujú vzťah k danému priestoru, o to viac si ho potom chránia a starajú sa oň, predchádza sa tak vandalizmu
 • aktívni, sebavedomí obyvatelia, s novými zručnosťami a pochopením pre procesy rozhodovania na úrovni samospráv
 • podporujú sa zmysluplné aktivity, ktoré rešpektujú záujmy obyvateľov a pomáhajú pri zlepšovaní ich života
 • podpora pozitívneho imidžu a celkovej reputácie na verejnosti
 • propagácia cez www.ekopolis.sk

Referencie:


Mestský úrad vo Zvolene, Odbor územného plánovania, Ing. arch. Peter Kašša - vedúci odboru
Mestský úrad v Banskej Bystrici, Odbor komunálnych služieb - Oddelenie verejnoprospešných prác, Mgr. Ivana Barlíková - vedúca oddelenia
Obecný úrad Pruské (okr. Ilava) - MUDr. Viliam Cíbik (starosta)
Obecný úrad Pohorelá (okr. Brezno) - Ing. Jozef Kalman (starosta)KONTAKT:
Nadácia Ekopolis
Komenského 21, 97401 Banská Bystrica
Tel./Fax: 045 4145259 
Riaditeľ: Peter Medveď
Tel./Fax: 045 4145259, Mobil: 0903 521614,
E-mail: medved@ekopolis.sk