Partnerstvo pre udržateľné hospodárenie s vodou

Nová environmentálna štúdia areálu Ikea Industry Malacky na stiahnutie – TU.

Negatívne dôsledky zmeny klímy sa prejavujú v našom prostredí osobitne v oblasti hospodárenia s vodou a jej ochranou. Aj napriek prvým pozitívnym príkladom dobrých riešení, negatívne dôsledky sú stále v urbanizovanom prostredí zosilňované nevhodnými postupmi nakladania so zrážkovými vodami. Odvádzanie zrážkových vôd zo spevnených plôch kanalizáciou do vodných tokov je „tradičnou“ prvou voľbou pri projektovaní, výstavbe aj povoľovaní budov, parkovísk, priemyselných prevádzok. To na jednej strane zvyšuje riziko povodní v sídlach položených nižšie po toku a na strane druhej spôsobuje vysúšanie krajiny, pokles podzemných vôd, zmenu dynamiky kolobehu vody.

Riešením je v čo najväčšej miere aplikovať opatrenia na zadržanie zrážkovej vody a jej prípadné využitie v priemyselných prevádzkach, na polievanie zelene a kropenie ciest, v domácnostiach a pod., vsakovanie dažďovej vody do podzemia, realizácia opatrení na zadržanie vody pred ich vypustením do vodného toku. Najúčinnejšie sa ukazujú byť tzv. zelené a mäkké inštitucionálne riešenia, v kombinácii s technickými opatreniami, čo konštatuje aj platná Stratégia adaptácie SR na negatívne dôsledky zmeny klímy.

Zámerom projektu „Partnerstvo pre udržateľné hospodárenie s vodou“ realizovaného neziskovou organizáciou Partnerstvom n.o. a IKEA Industry je overiť možnosti šetrenia prírodnými zdrojmi, konkrétne vodou a navrhnúť konkrétne opatrenia pre závod IKEA Industry v Malackách.

Závod IKEA sa nachádza v priemyselnej zóne na okraji mesta, ktorá sa pomerne rýchlo rozrástla a stále rozrastá vzhľadom na výhodné umiestnenie pri dopravných komunikáciách aj blízkosti hlavného mesta. Kedysi poľnohospodársky využívaná pôda bola premenená na priemyselné a spracovateľské prevádzky.

Výstupom projektu bude:

  • environmentálna štúdia areálu IKEA Industry a okolia mapujúca minulosť a súčasnú situáciu v súvislosti s hospodárením s vodou a návrhy na opatrenia v budúcnosti;
  • argumenty pre verejnú správu (samosprávy, orgány štátnej správy) o potrebe realizácie opatrení na adaptáciu na negatívne dôsledky zmeny klímy v oblasti manažmentu a ochrany vôd;
  • technické zhodnotenie a konkrétne návrhy na ďalšie opatrenia na zlepšenie hospodárenia s vodou v areáli IKEA Industry so zameraním na vsakovanie zrážkovej vody s cieľom minimalizovať množstvo vody odtekajúcej mimo územie závodu.

Aktivity projektu trvajú do augusta 2018.

Všetko dôležité z Nadácie Ekopolis priamo vo vašej e-mailovej schránke.