Súťaž PRE VODU

Nadácia Ekopolis s finančnou podporou Nestlé organizuje súťaž PRE VODU. Záštitu nad súťažou PRE VODU prevzal minister životného prostredia SR, pán László Sólymos.

Súťaž má ambíciu prepojiť nadaných mladých ľudí (vo veku do 30 rokov) s tými, ktorí hľadajú inšpirácie a riešenia a ktorí chcú riešiť konkrétne problémy s vodou v svojich mestách a obciach.

Cieľom súťaže je prispieť k zodpovednému a efektívnemu nakladaniu s vodou prostredníctvom opatrení šetrných k prírode.

„Pre Nestlé je zodpovedné hospodárenie s vodou prioritnou témou. Neuspokojujeme sa len s úsporami vody v závodoch. Ideme ďalej a chceme do ochrany vody zapojiť širšiu verejnosť a predovšetkým mladých ľudí, ktorým dávame možnosť uplatniť svoju kreativitu a získať cenné skúsenosti s vývojom projektu,“ uviedla Martina Šilhánová, manažérka CSR Nestlé Česko a Slovensko.

Do 25. septembra 2017 mohli samosprávy, združenia či firmy nominovať konkrétnu situáciu/problém, ktorý sa týka zadržania alebo využitia dažďovej vody, sucha, povodní, odnosu pôdy z polí alebo čistenia vody. Súťažiaci študenti a mladí ľudia si z nich budú môcť vybrať tému pre vypracovanie súťažného návrhu alebo môžu súťažiť s vlastnou súťažnou prácou, ktorá môže byť zároveň aj prácou semestrálnou či dokonca diplomovou. Nominujúci takto môže získať nové nápady a pohľady na problém, pričom návrhy na riešenia od študentov vo forme ideových návrhov či štúdií môže po skončení súťaže využiť tak, ako bude potrebovať.

„V treťom ročníku pribudla nová súťažná kategória „študentské školské tímy“, v rámci ktorej oceníme najlepšiu zo skupín študentov, ktorí prídu priamo na miesta problémov a pokúsia sa navrhnúť ich riešenie, pričom riešenie na konci víkendového workshopu aj predstavia miestnej komunite,“ dopĺňa Martina B. Paulíková, programová manažérka Nadácie Ekopolis. Nadácia ráta s vytvorením minimálne troch tímov, pričom náklady na ich fungovanie na víkendových workshopoch pokryjú organizátori súťaže. V prípade záujmu o takéto zapojenie sa do súťaže je potrebné kontaktovať nadáciu.

Uzávierka študentských prác bola 22. marca 2018. Do finále v rámci otvorenej kategórie postúpili najlepšie projekty, ktoré autori prezentovali pred odbornou porotou. Do finále v kategórii študentských školských tímov postúpili automaticky všetky riešenia od týchto tímov. Víťaz získal Cenu Nestlé v hodnote 1 000 €, druhé a tretie miesto bolo ocenené finančnou odmenou v hodnote 500 € a 200 €. Najlepší študentský tím v rámci druhej kategórie získa ocenenie 1 000 €.

Víťazmi súťaže PRE VODU 2018 sú:

Otvorená kategória:

  • 1.miesto: Attila Tóth: Revitalizácia verejného priestoru s rybníčkom v obci Maňa (1000 €)
  • 2.miesto: Ágnes Agócsová: Obnova ramena Hrona pri Rudne (500 €)
  • 3.miesto: Adam Repel: Obnova častí mŕtveho ramena Tice (200 €)

Kategória školských tímov:

  • 1.miesto: Návrh vodozádržných opatrení na toku Trnávka, STU Bratislava (1000 €)

 

 

V rámci súťaže PRE VODU organizujeme semináre pre záujemcov o súťaž, ale aj pre všetkých, ktorí sa chcú dozvedieť viac o pozitívnych príkladoch opatrení na efektívne hospodárenie s vodou: 

Už uskutočnené semináre:

21. november 2016  Košice – téma: Voda a sídla
Ing. Martina Paulíková: Predstavenie cieľov súťaže „PRE VODU“ a jej výsledkov z prvého ročníka 2015/2016
Ing. Matej Plesník: Inovatívne opatrenia na adaptáciu na zmeny klímy – riešenia parkovísk a spevnených plôch
Ing. Milan Hronec: Protipovodňové opatrenia v krajine na dolnom toku Gemerského Turca (vytváranie pracovných príležitostí pre dlhodobo nezamestnaných)
Pozvánka – Seminár KE

9. november 2016 – Bratislava – téma: Obnova mokradí, odtok vody
Ing. Martina Paulíková: Predstavenie cieľov súťaže „PRE VODU“ a jej výsledkov z prvého ročníka 2015/2016
RNDr. Jaromír Šíbl, PhD.: Revitalizácie vodných tokov
Ing. Vladimír Mosný, PhD.: Odtok vody z krajiny, jeho zmeny a vplyv človeka
doc. Ing. Marek Sokáč, PhD.: Manažment dažďových vôd v mestách
Pozvánka – Seminár BA

24. október 2016 – Zvolen – téma: Voda a sídla
Martina Paulíková: Predstavenie cieľov súťaže „PRE VODU“ a jej výsledkov z prvého ročníka 2015/2016
Jozef Štefko: Zelené strechy a adaptácia na zmenu klímy
Branislav Oláh, Igor Gallay: Zmena využívania krajiny a jej vplyv na odtok vody
Tatiana Schlampová: Dažďové záhrady – praktické príklady efektívneho hospodárenia s vodou v sídlach
Pozvánka – Seminár ZV

Všetko dôležité z Nadácie Ekopolis priamo vo vašej e-mailovej schránke.