Zelené oázy

10. ročník otvoreného grantového programu

Spoločnosť SLOVNAFT, a.s. a Nadácia Ekopolis vyhlásili dňa 21.10.2015 10. ročníkgrantového programu Zelené oázy. Spoločnosť SLOVNAFT, a.s. venuje do tohto ročníka programu Zelené oázy sumu 56 000 eur, ktorá bude rozdelená medzi najlepšie projekty.

Cieľ programu
Grantový program Zelené oázy podporuje aktívnych občanov v neziskových organizáciách, miestnych samosprávach, školských zariadeniach a centrách voľného času pri vytváraní, obnove alebo oživení ekologicky hodnotných lokalít a trás. Dôležitým cieľom programu je podpora spolupráce a partnerstiev na lokálnej úrovni medzi vyššie spomenutými subjektami. Program podporuje trvalú starostlivosť o environmentálne hodnotné miestne lokality, ktoré slúžia širokej verejnosti, podporujú ochranu prírody a trvalú udržateľnosť.

Novinka
Program Zelené oázy už tradične ponukou podporovaných aktivít reaguje na aktuálne trendy v spoločnosti a reálne potreby žiadateľov o podporu. Preto aj v tomto ročníku otvárame novú tému, ktorá sa čoraz viac objavuje hlavne v mestskom prostredí. Novinkou tohto ročníka je osobitná podpora projektov zameraných na zakladanie a prevádzkovanie malých komunitných projektov s alternatívnym farmárskym zameraním. Projekty by mali byť prispôsobené miestnym podmienkam a mali by kombinovať okrasné, ovocné a zeleninové záhrady s prvkami drobnochovu malých hospodárskych zvierat. Dôraz by mal byť na harmónii človeka a prírody, humanizácii prostredia a rozvoji medziľudských vzťahov. Pri projektoch nejde len o priamu produkciu ovocia, zeleniny, liečivých bylín či iných potravín, ale aj o pochopenie vzájomných súvislostí pri obrábaní pôdy a chove domácich zvierat. Zároveň tým ponúkame možnosť rekultivovať zanedbané plochy v mestách aj na vidieku a s prispením dobrovoľnej práce ich premeniť na  miesta vhodné pre zdravie, dušu aj prírodu.

Cieľové územia
Presne vymedzené zelené územia a trasy v intravilánoch alebo v bezprostrednom okolí miest a obcí (verejné parky, oddychové zóny a ihriská, školské záhrady a parky, stojaté vodné plochy, a vodné toky, mokrade a biokoridory, trasy pre nemotorovú dopravu, náučné chodníky, prírodne a kultúrne zaujímavé lokality, plochy vhodné na aktívne pestovanie plodín, nevyužívané plochy s potenciálom na ich skultúrnenie a pod.).

Grantový program podporuje

 • čistenie verejných priestranstiev, vodných tokov a plôch, vrátane revitalizácie brehových porastov
 • výsadbu novej zelene a revitalizáciu pôvodnej zelene (dreviny, trvalé trávnaté porasty, kvety, ovocné a zeleninové kultúry)
 • vytváranie a zveľaďovanie produkčných záhrad, políčok a sadov na verejných priestoroch (obecné, školské, komunitné a pod.)
 • zriadenie vhodných ukážkových priestorov a podpora chovu malých hospodárskych zvierat  v kombinácii s vyššie uvedenými zelenými plochami
 • zveľaďovanie lokalít, trás a chodníkov – vodných, cykloturistických, peších, konských (vytvorenie a úprava  náučných  chodníkov a cyklochodníkov, budovanie zázemia pre rozvoj vodáckeho športu a vodáckej turistiky a pod.)
 • sprístupnenie a propagáciu prírodne, kultúrne a historicky zaujímavých lokalít
 • vzdelávacie a osvetové aktivity a rozvoj turistického informačného systému (smerové, orientačné a informačné tabule)
 • prezentáciu lokálnych produktov
 • projekty športovo-rekreačného charakteru podporujúce trávenie voľného času v prírode
 • environmentálne prijateľným spôsobom vytvorené alebo obnovené prvky drobnej záhradnej a parkovej architektúry na verejných priestranstvách a vyhliadkových miestach, napríklad stojany na bicykle, lavičky, stoly, prístrešky, mostíky, informačné panely a umelecké prvky, prostredníctvom ktorých je možné interpretovať prírodné a kultúrne hodnoty územia, rôzne zariadenia slúžiace na oddych, nádoby na separovaný odpad (tam, kde tento zber dobre funguje)
 • sprístupnenie, úpravu a dotvorenie príťažlivých, hodnotných a zaujímavých lokalít v chránených alebo inak krajinársky hodnotných územiach a miest, ktoré ponúkajú pekný výhľad na krajinné scenérie, sú typické pre danú oblasť, najlepšie reprezentujú danú oblasť

Kto môže žiadať o grant

 • registrované mimovládne neziskové organizácie
 • základné a stredné školy a učilištia
 • centrá voľného času a komunitné centrá
 • mestá a obce – len v partnerstve s niektorým z vyššie uvedených žiadateľov

Výška grantu: 1 000 – 5 000 eur

Všetko dôležité z Nadácie Ekopolis priamo vo vašej e-mailovej schránke.