Aktuálna výzva na rok 2018

Tieto propozície si môžete stiahnuť vo formáte PDF TU.

Nadácia Ekopolis podporí na jar 2018 v rámci programu Živé chodníky niekoľko projektov, zameraných na údržbu a rozvoj turistickej a cykloturistickej infraštruktúry na Slovensku. Z tohto dôvodu nadácia zbiera projektové námety, z ktorých vyberie projekty na podporu.

Cieľom programu je obnova alebo vylepšenie turistickej a cykloturistickej infraštruktúry (obe aktivity sú povinnou súčasťou projektu), pričom povinnou súčasťou je vylepšenie studničiek a priestorov okolo nich. Našim cieľom je podpora pestrej zmesi projektov na celom území Slovenska, uvažujeme o podpore 6 projektov sumou 1.000 € až 1.200 €.

Partnerom programu sú oblátky Horalky.

Ak máte nápad, ktorý vyhovuje týmto propozíciám, pošlite nám jeho stručný opis podľa nasledovných podmienok.

Podporované aktivity

Povinné súčasti projektu (t.j. projekt ich musí obsahovať obe), ktoré musia predstavovať hlavnú časť projektu:

 1. Obnova, oprava, čistenie a údržba turistického značenia (pásové maľované značky a  smerovky a tabuľky v zmysle noriem STN 01 8025 Turistické značenie a/alebo STN 01 8028 Cykloturistické značenie)
 2. Studničky – ich vytvorenie, vylepšenie, vyčistenie, obnova a pod, týka sa jednak samotného záchytného objektu studničky (strieška, kryt a pod.) a jednak priestoru okolo nej – terén, odtok, drobná infraštruktúra ako sú lavičky, stoly, prístrešky, informačné tabule a pod.

Projekt môže obsahovať aj ďalšie aktivity, napríklad obnovu, opravu a budovanie infraštruktúry značenej turistickej alebo cykloturistickej trasy, resp. verejných priestranstiev na daných trasách. Môže ísť napríklad (ale nielen) o lávky, mostíky, rebríky, reťaze, schody, protirózne opatrenia, odvodňovanie, úpravy a spevnenie povrchu, vrcholy významných vrchov a štítov, odpočívadlá, prístrešky a útulne, informačné a mapové panely, areály prírodných kúpalísk a pod.

Dôraz pri výbere projektov bude kladený najmä na obnovu značenia a vylepšenie studničiek.

Oprávnené náklady:

 • materiálové náklady (nákup materiálu, pracovných prostriedkov, náradia a nástrojov a pod.);
 • honoráre tretím osobám za odbornú prácu (napr. remeselníci, značkári, grafici a pod.), ak sú nevyhnutné pre realizáciu projektu;
 • iné náklady spojené s realizáciou projektu (napr. kopírovanie a tlač, cestovné náklady, poplatky, občerstvenie okrem alkoholu a pod.);

Dobrovoľnícka práca v projekte je významnou výhodou.

Základné podmienky projektu:

 • Trasa, ktorej sa projekt týka, je v teréne už vyznačená ako turistická značená trasa alebo cykloturistická trasa, cieľom programu nie je otváranie nových značených trás; drobné presmerovania či preloženia už existujúcich trás a krátke odbočky sú možné (so súhlasom príslušných orgánov a vlastníkov).
 • Značkárske práce (obnova pásového značenia, obnova smeroviek a smerovníkov a pod.) musia byť robené autorizovaným značkárom KST alebo SCK alebo pod jeho priamym odborným dohľadom.
 • Projekt môže obsahovať aj práce na viacerých turistických značených trasách v danom regióne.
 • Žiadatelia musia brať do úvahy, že v prípade podpory budeme požadovať stanoviská orgánu ochrany prírody, príslušného značkára Klubu slovenských turistov alebo Slovenského cykloklubu, vlastníka alebo správcu územia a pod. Tieto stanoviská nie je potrebné prikladať k projektovému námetu, budú vyžiadané dodatočne až v prípade postupu vášho projektu do užšieho výberu.
 • Úspešní žiadatelia musia uviesť logá donorov (Nadácia Ekopolis, Horalky) na smerovkách na obnovených trasách, ako aj vhodný oznam o podpore od donorov programu na vybudované/obnovené objekty. Tieto požiadavky publicity budú definované v zmluve. Presná forma označenia bude dohodnutá vopred tak, aby bola pre daný projekt primeraná a vkusná.
 • Maximálna podpora pre jeden projekt je 1.000 až 1.200 EUR (vrátane DPH).
 • O podporu môže požiadať organizácia, dlhodobo aktívna v oblasti pešej turistiky, cykloturistiky, cestovného ruchu, rozvoja a skrášľovania prostredia, spravovania územia a pod. Podpora nie je určená verejnej správe (štátne a samosprávne orgány a inštitúcie) a školám.
 • Podpora bude udelená formou zmluvy o dielo. Vzor zmluvy o dielo je dostupný na stiahnutie alebo ho pošleme na vyžiadanie.
 • Predbežný harmonogram programu (môže sa zmeniť):
  • 20. apríl 2018 – predloženia projektových námetov (rozsah a forma je opísané nižšie)
  • 27. apríl 2018 – predbežný výber projektov pre podporu
  • 15. máj 2018 – finálny výber projektov, dohodnutie podmienok, uzavretie zmlúv
  • 31. júl 2018 – dodanie záverečnej správy a vyúčtovania.

Obsah a forma projektového zámeru

V projektovom zámere bude stručne opísané:

 • čo najpresnejšie miesto realizácie projektu (pohorie/územie, obec a kraj, úsek značenej trasy, odkaz na GPS súradnice na digitálnej mape a pod.);
 • stručný opis súčasného stavu/problému, navrhovaných aktivít a stavu po realizácii projektu;
 • stručný štruktúrovaný rozpočet (opis položky, jednotková cena, počet, suma, prípadná poznámka). Ceny uveďte vrátane DPH.
 • ďalšie informácie, ktoré uznáte za vhodné.
 • názov a adresa organizácie a kontaktné údaje (telefón, email) na osobu, od ktorej je možné získať podrobnejšie informácie o zámere;
 • meno a kontakt na značkára KST alebo SCK, s ktorým je možné overiť značkárske práce.

Projektový zámer by mal mať najviac dve strany A4. Prípadné ďalšie podrobnosti si vyžiadame dodatočne.

K projektovému zámeru budú odporúčané prílohy, najmä:

 • mapku alebo plánik umiestnenia projektu;
 • fotografie, vizualizácie, náčrty a iné obrázky;
 • iné dokumenty, ktoré považujete za potrebné.

Dodanie projektových zámerov

Projektový zámer pošlite elektronickou poštou na adresu rohac@ekopolis.sk vo formáte DOC, RTF a pod. (nie PDF, nie papierové žiadosti). Ak sú obrázky a prílohy priveľké na poslanie emailom, môžu byť zaslané prostredníctvom verejného FTP servera (napríklad uschovna.cz a iné).

Termín dodania projektových zámerov: 20. apríl 2018

Informácie a konzultácie: 
Ján Roháč, programový manažér, Nadácia Ekopolis, 0905 240137, 045 6920203, rohac@ekopolis.sk.
Veľmi odporúčame váš zámer konzultovať vopred mailom alebo telefonicky.

Všetko dôležité z Nadácie Ekopolis priamo vo vašej e-mailovej schránke.