Etické princípy

Politika prijímania darov

Nadácia Ekopolis neprijíma finančnú ani inú podporu od firiem a organizácií, spolupráca s ktorými by ohrozila jej dobré meno alebo programovú a hodnotovú integritu.

Sporné prípady (tzv. etické dilemy) posudzujeme v Nadácii Ekopolis interne. V prípade nezhody požiadame o vyjadrenie Správnu radu, ktorá si prizve na posúdenie externého konzultanta na etiku.

Za problematickú považujeme spoluprácu s organizáciami, ktorých hlavnou výrobnou a obchodnou činnosťou sú:

 • zbrane
 • tabak
 • nukleárna energia
 • genetické manipulácie
 • herne a pornografia
 • ako aj organizácie, ktoré vedome a úmyselne nedodržiavajú normy v oblasti životného prostredia, hrubým, preukázateľným spôsobom ho poškodzujú a nesnažia sa tieto škodlivé dopady ani eliminovať.

Politika konfliktu záujmov

1. Členovia Správnej rady Nadácie Ekopolis, jej zamestnanci a iní trvalí pracovníci a im blízke osoby a organizácie, v ktorých majú trvalý pracovný pomer alebo iný obdobný vzťah, alebo pre ktoré pracujú ako dodávatelia služieb na základe zmluvy, nemôžu Nadáciu Ekopolis požiadať o grant.

2. Členovia poradných výborov programov Nadácie Ekopolis a im blízke osoby a organizácie, ku ktorým sú v trvalom pracovnom pomere alebo inom obdobnom vzťahu, alebo pre ktoré pracujú ako dodávatelia služieb na základe zmluvy, nemôžu požiadať o grant z programu, kde sú členmi poradného výboru. Tieto osoby nie sú vylúčené zo žiadosti o grant z iného podprogramu.

3. Členovia správnej rady Nadácie Ekopolis, zamestnanci a iní trvalí pracovnici Nadácie Ekopolis nemôžu mať finančný ani iný materiálny príjem z udelených grantov, a to v nijakej fáze projektu.

4. Zamestnanci a iní trvalí pracovníci Nadácie Ekopolis, členovia správnej rady Nadácie Ekopolis, členovia poradných výborov a im blízke osoby, ktorí sú

 • a) dobrovoľnými členmi inej mimovládnej organizácie a zároveň
 • b) nemajú finančný alebo iný materiálny prospech z grantov udelených z programov Nadácie Ekopolis pre tieto organizácie

nie sú v konflikte záujmov v Nadácii Ekopolis v prípade, ak sa tieto mimovládne organizácie uchádzajú o grant. Sú však povinní o tejto skutočnosti informovať príslušné rozhodovacie fórum a v týchto prípadoch sa nezúčastňujú na rozhodovaní.

5. Správna rada Nadácie Ekopolis si vyhradzuje právo individuálne posúdiť akýkoľvek iný prípad ako konflikt záujmov, ak je pravdepodobné, že prípadná podpora daného žiadateľa môže naznačovať úzke, hoci aj neformálne prepojenie medzi schvaľovacím orgánom a podporenou organizáciou, alebo ak táto podpora môže ohroziť vnímanie integrity nadácie na verejnosti.

Poznámky:

 • Pod pojmom blízka osoba sa rozumie príbuzný v priamom rade, súrodenec a manžel.
 • Pod pojmom „pracovný pomer alebo iný obdobný vzťah“ sa rozumie vzťah založený pracovnou zmluvou, dohodou o vykonaní práce alebo dohodou o pracovnej činnosti (vo všetkých prípadoch sa má na mysli trvalý vzťah).
 • Pod pojmom „dodávatelia služieb“ na základe zmluvy sa rozumie výkon činnosti na základe mandátnej zmluvy, zmluvy o dielo a pod. Podobne ako v predchádzajúcom bode sa má na mysli trvalý vzťah.

(Schválené správnou radou Nadácie Ekopolis 25.1. 2004 uznesením č.2/2004)

Princípy partnerstva

Nadácia Ekopolis spolupracuje pri napĺňaní svojho poslania s partnermi a podporovateľmi z rôznych sektorov a krajín. Aby boli naše vzťahy obojstranne prínosné a transparentné, snažíme sa pri ich budovaní a rozvíjaní dodržiavať tzv. princípy partnerstva. Tieto princípy vychádzajú z dohody uplatňovanej v rámci medzinárodného združenia Environmental Partnership, ktorého je Nadácia Ekopolis súčasťou.

Princíp zodpovednosti voči poslaniu nadácie
Nadácia nadväzuje partnerské vzťahy a spoluprácu výhradne s cieľom napĺňať poslanie nadácie.

Princíp vecnosti a ”sociálnej investície”
Partnerský vzťah musí byť zameraný na riešenie problematiky životného prostredia tak, aby výsledky spolupráce boli merateľné (dôraz je kladený na koncept spoločnej sociálnej investície, zvlášť do rozvoja ľudských zdrojov a kapacity komunít a miestnych partnerov dlhodobo prispievať k riešeniu problémov životného prostredia).

Princíp autonómie
Partneri si musia zachovať vzájomnú nezávislosť tak, aby každý z nich do spoločného programu prispieval tým, čo vie najlepšie (Nadácia Ekopolis musí byť autonómna pri napĺňaní programu, t.j pri  rozhodovaní o grantoch, stážach a ďalších komponentoch programu).

Princíp etického pôvodu zdrojov
Financie a ďalšie zdroje musia byť získané v súlade s demokratickými, právnymi a etickými normami ako aj etickým kódexom Nadácie Ekopolis.

Princíp „odmietania reklamy“
Partneri sú uzrozumení s tým, že cieľom spoločného programu nie je propagácia komerčného produktu žiadneho z partnerov.

Princíp priebežného zlepšovania (inovačný princíp)
Partneri sa zaväzujú k aktívnemu a priebežnému zlepšovaniu svojho podielu v programe v prospech všetkých zúčastnených (tzn. partnerstvo ako vzťah založený na zdieľaní rizík rovnako ako prínosov programu).

Princíp otvorenosti
Partneri musia byť navzájom otvorení, zvlášť v prípade problémov, chýb, prekvapení či nedorozumení, ktoré sa behom projektu zákonite objavia.

Princíp dlhodobosti vzťahu
Partneri budujú vzťah s dlhodobým horizontom a s vedomím, že do jeho fungovania musia neustále investovať (partnerstvo nie je jednorazový príspevok, dar alebo udalosť pre médiá).

Princíp zodpovednosti v medializácii výsledkov
Partneri publikujú výsledky spoločného programu iba vo forme a kontexte, ktorý je prijateľný pre všetkých zúčastnených.

Princíp možného zlyhania
Nie všetky partnerstvá budú fungovať a prinášať očakávané výsledky pre zúčastnené strany. Táto skutočnosť musí byť rešpektovaná a kvalitný partnerský vzťah musí umožniť stranám odstúpiť od zmluvy zo slobodnej vôle a bez prisudzovania viny.

Všetko dôležité z Nadácie Ekopolis priamo vo vašej e-mailovej schránke.