Aktuality


Webinár o fragmentácii krajiny a zabezpečení migrácie živočíchov
6. 10. 2020

 V rámci projektu „DaRe to Connect – Podpora ekologického prepojenia Dunajského regiónu pozdĺž Zeleného pásu prostredníctvom území Natura 2000“ zorganizovala Nadácia Ekopolis a Štátna ochrana prírody SR webinár o zabezpečení migrácie živočíchov v krajine. Vzhľadom na obmedzenia kvôli COVID-19 sa webinár konal on-line. Zúčastnilo sa ho takmer 50 zástupcov samospráv, pracovníkov okresných úradov, ministerstiev a iných inštitúcií, ktoré rozhodujú o využívaní krajiny a povoľovaní činností s vplyvom na migráciu živočíchov resp. na konektivitu krajiny, experti v oblasti krajinného a územného plánovania či ekológie.

Seminár sa týkal predovšetkým priestoru medzi tzv. Green Belt a Malými Karpatmi, ktorý je pilotným územím v rámci projektu DaRe to Connect. Predstavené však boli aj iné podobne zamerané projekty a aktivity Štátnej ochrany prírody SR, ktorá v spolupráci napr. s WWF Slovensko nielen mapuje bariéry a koridory, ale vytvára aj praktický mapový portál využiteľný pri územnom plánovaní a rozhodovacej činnosti úradov.

Doterajšie výstupy z podrobného terénneho mapovania migračných bariér, ale aj migračných koridorov zvery na rozhraní Borskej nížiny a Malých Karpát predstavil Tomáš Olšovský zo Správy CHO Záhorie a Peter Puchala zo Správy CHKO Malé Karpaty. Tieto spolu s údajmi z databáz ŠOP SR, ale aj iných inštitúcií boli následne podkladom pre návrhy a odporúčania na zlepšenie podmienok migrácie predovšetkým veľkých druhov cicavcov v tomto priestore. Keďže opatrenia budú mať miestne vplyv na využívanie krajiny, bude ich potrebné prerokovať aj s vlastníkmi a užívateľmi pozemkov v priestore Záhoria a Malých Karpát. To bude ďalšia aktivita v rámci projektu, ktorý by mal končiť v roku 2021.

Prezentácie z webináru:

Zoznam účastníkov a program webináru:

 

Všetko dôležité z Nadácie Ekopolis priamo vo vašej e-mailovej schránke.