Dobrý sused

Máte nápad, ktorý vo vašej obci alebo mestskej časti zlepší spolunažívanie a dobré medziľudské vzťahy, obohatí kultúrny, športový alebo komunitný život či skvalitní verejný priestor? 

Máte chuť postarať sa o historicky, spoločensky alebo kultúrne zaujímavú lokalitu, či zorganizovať podujatie pre verejnosť? Chcete, aby miesto prilákalo viac miestnych obyvateľov či turistov, alebo ho chcete dať do poriadku a sprístupniť verejnosti?

Ak áno, prihláste sa so svojím projektom do 3. ročníka grantového programu spoločnosti SLOVNAFT, a.s., a Nadácie Ekopolis s názvom Dobrý sused. V tomto ročníku programu bude medzi najlepšie projekty rozdelená suma 30 000 eur.

Cieľ programu

Program je v tomto roku primárne určený pre obyvateľov nasledujúcich mestských častí Bratislavy : Ružinov, Vrakuňa, Podunajské Biskupice a obce Rovinka.

Ide o presne vymedzené územia a trasy v intravilánoch alebo v bezprostrednom okolí Bratislavy (verejné parky, oddychové zóny a ihriská, školské záhrady a parky, trasy pre nemotorovú dopravu, historicky a kultúrne zaujímavé lokality, nevyužívané, prípadne zanedbané plochy s potenciálom na ich využitie a iné verejné alebo verejnosťou využívané priestory).

Dobrý sused podporuje

 • sprístupnenie a propagáciu kultúrne, historicky a spoločensky zaujímavých lokalít,
 • organizáciu kultúrno-spoločenských podujatí s cieľom podporiť miestne komunity a rozvoj vzťahov na lokálnej úrovni,
 • projekty športovo-rekreačného charakteru podporujúce spoločné trávenie voľného času,
 • budovanie zázemia pre rozvoj vodáckeho a cyklistického športu, turistiky a pod.,
 • podpora inovatívnych, netradičných aktivít zameraných na naplnenie cieľov programu.

Kto môže žiadať o grant

 • registrované mimovládne neziskové organizácie,
 • základné, stredné a materské školy,
 • centrá voľného času a komunitné centrá,
 • vyššie uvedené mestské časti a obce.

Ako podať grantový projekt

Pri príprave žiadosti odporúčame preštudovať si Propozície programu Dobrý sused. Žiadateľ odošle vyplnený online formulár grantového programu alebo odošle vyplnený formulár poštou na adresu nadácie.

Dôležité termíny grantového programu Dobrý sused

 • marec 2021 – vyhlásenie 3. ročníka grantového programu Dobrý sused
 • Grantový program je otvorený do vyčerpania finančných prostriedkov vo výške 30 000 eur
 • Projekty podporené v tomto ročníku programu musia byť zrealizované, ukončené a vyúčtované do  6 mesiacov od schválenia grantu.

 

Tešíme sa na vaše projekty a našu budúcu spoluprácu.

Nadácia Ekopolis a spoločnosť SLOVNAFT, a.s.

Všetko dôležité z Nadácie Ekopolis priamo vo vašej e-mailovej schránke.