Pre pôdu

Pre pôdu je program zameraný na nový koncept tzv. regeneratívneho poľnohospodárstva, ktorý ponúka postupy zlepšenia štruktúry aj úrodnosti pôdy, a tým aj odolnosti krajiny voči klimatickej nestabilite.

Cieľom prvej etapy programu je začať mapovať prostredie so zámerom zviditeľnenia konceptu regeneratívneho poľnohospodárstva na Slovensku.

V druhej polovici 20. storočia nastal v poľnohospodárstve rozmach používania chemických hnojív a preparátov na ošetrovanie plodín aj postupov na veľkokapacitné užívanie pôdy. Po čase sa však ukázalo, že mnohé z týchto postupov nie sú dlhodobo udržateľné. Dôsledkom je degradácia a mineralizácia pôdy, zníženie jej schopnosti držať vodu, strata pôdnej biodiverzity a zníženie, či dokonca strata schopnosti poľnohospodárskej pôdy viazať uhlík.

Negatívne dôsledky zmeny klímy tieto nepriaznivé pomery ešte akcelerovali, pričom výsledkom je nestabilná poľnohospodárska krajina, kde farmári nielenže s problémami produkujú potraviny, ale krajina navyše nevie plniť rovnako dôležité mimoprodukčné funkcie.

Riešením je podpora preventívnych opatrení, špecifických pestovateľských a chovateľských postupov, ktoré zamedzujú poškodzovaniu a devastácii životného prostredia. Rôzne koncepty „ekologického“ poľnohospodárstva, na rozdiel od konvenčného, podporujú také poľnohospodárske zásady a postupy, ktoré zvyšujú biodiverzitu, obohacujú pôdu, zlepšujú povodia a ekosystémové služby. V roku 2018 sa v EÚ obrábalo približne 8% poľnohospodárskej pôdy niektorým s „ekologických“ spôsobov.

Jedným z takýchto environmentálne udržateľných prístupov je koncept tzv. regeneratívneho poľnohospodárstva, ktorý ponúka postupy zlepšenia štruktúry aj úrodnosti pôdy, a tým aj odolnosti krajiny voči klimatickej nestabilite.

Cieľ

Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nestlé Slovensko a v spolupráci s Nadáciou Partnerství (ČR) v r. 2021 začala mapovať prostredie s cieľom zviditeľnenia konceptu regeneratívneho poľnohospodárstva na Slovensku. Dlhodobým cieľom je podpora diskusie o udržateľnom využívaní krajiny a opatreniach na zvýšenie jej odolnosti voči negatívnym dôsledkom zmeny klímy. Kontextom celého programu je cieľ dekarbonizácie Európy a Slovenska do roku 2050.

Aktivity

V roku 2021 sa sústreďujeme na zmapovanie prostredia a postupné uvedenie pojmu „regeneratívne poľnohospodárstvo“:

  • sústredenie podkladov o regeneratívnom poľnohospodárstve na Slovensku a v zahraničí, mapovania prostredia a vytipovanie príkladov dobrej praxe – spracovanie analýzy pre slovenské prostredie (jej draft bude zverejnený čoskoro)
  • exkurzia na vybrané miesta dobrej praxe na Slovensku (20. 9. 2021)
  • on-line okrúhly stôl pre zainteresovanú odbornú verejnosť (v týždni od 22. 11. 2021)
  • v spolupráci s českým partnerom Nadace Partnerství – príprava spoločnej odbornej akcie za účasti zástupcov oboch nadácii a významných stakeholdrov na predstavenie témy, príkladov dobrej praxe, mapovania prostredia na Slovensku
  • komunikovanie témy na sociálnych sieťach, webe a pod.

Ďalšie aktivity a ich výstupy budú predstavené v roku 2022.

 

Všetko dôležité z Nadácie Ekopolis priamo vo vašej e-mailovej schránke.