Zelené oázy

Spoločnosť SLOVNAFT, a.s. a Nadácia Ekopolis vyhlásili v poradí už 15. ročník grantového programu Zelené oázy. Spoločnosť SLOVNAFT, a.s. venuje do tohto ročníka programu Zelené oázy sumu 60 000 eur, ktorá bude rozdelená medzi najlepšie projekty.    

15. ročník Zelených oáz

Výzva na podávanie projektov je otvorená od 7. decembra 2020 do 18. januára 2021. Po uzávierke prijímania žiadostí odborná komisia vyberá najlepšie návrhy projektov, ktoré sú priamo podporené. Zároveň vyberá z každého kraja min. 2 projekty, o ktorých rozhodujú hlasy verejnosti. Projekty sa realizujú od marca 2021.

Svoje návrhy môžete podávať:

Všetky dôležité informácie nájdete v Propozíciách programu Zelené oázy 2021.

Popis programu

Cieľ programu

Grantový program Zelené oázy podporuje aktívnych občanov v neziskových organizáciách, miestnych samosprávach, školských zariadeniach a centrách voľného času pri vytváraní, obnove alebo oživení ekologicky hodnotných lokalít a trás. Dôležitým cieľom programu je podpora spolupráce a partnerstiev na lokálnej úrovni medzi vyššie spomenutými subjektami. Program podporuje trvalú starostlivosť o environmentálne hodnotné miestne lokality, ktoré slúžia širokej verejnosti, podporujú ochranu prírody a trvalú udržateľnosť.

Téma ročníka 2021

Rovnako ako predchádzajúce ročníky programu, aj tento chce reagovať na aktuálne témy, ktoré rezonujú v našej spoločnosti. V tomto ročníku sme sa zamerali na výsadbu zelene a starostlivosť o už existujúcu zeleň v duchu hesla „Sadíme budúcnosť“. Ide predovšetkým o výsadbu vhodných druhov zelene – hlavne drevín – na vhodných miestach a zároveň zabezpečenie  správnej starostlivosti o ňu. Program  chce týmto reagovať na dva najpálčivejšie problémy, ktorým momentálne ako ľudstvo čelíme – klimatickej zmene a zmene biodiverzity.

Cieľové územia

Presne vymedzené zelené územia a trasy v intravilánoch alebo v bezprostrednom okolí miest a obcí (verejné parky, oddychové zóny a ihriská, školské záhrady a parky, stojaté vodné plochy, a vodné toky, mokrade a biokoridory, trasy pre nemotorovú dopravu, náučné chodníky, prírodne a kultúrne zaujímavé lokality, nevyužívané, prípadne zanedbané plochy s potenciálom na ich využitie a pod.).

Grantový program podporuje

 • predovšetkým výsadbu novej zelene a revitalizáciu pôvodnej zelene (hlavne drevín, ale aj trvalých trávnatých porastov, kvetov, ovocných a zeleninových kultúr),
 • environmentálne prijateľným spôsobom vytvorené alebo obnovené prvky drobnej záhradnej a parkovej architektúry na verejných priestranstvách a vyhliadkových miestach, napríklad stojany na bicykle, lavičky, stoly, prístrešky, mostíky, informačné panely a umelecké prvky, zariadenia slúžiace na oddych,
 • projekty športovo-rekreačného charakteru podporujúce trávenie voľného času v prírode,
 • vytváranie a zveľaďovanie produkčných záhrad, políčok a sadov na verejných priestoroch (obecné, školské, komunitné a pod.),
 • čistenie verejných priestranstiev, vodných tokov a plôch, vrátane revitalizácie brehových porastov
 • zveľaďovanie lokalít, trás a chodníkov – vodných, cykloturistických, peších, konských (vytvorenie a úprava náučných  chodníkov a cyklochodníkov, budovanie zázemia pre rozvoj vodáckeho športu a vodáckej turistiky a pod.),
 • sprístupnenie a propagáciu prírodne, kultúrne a historicky zaujímavých lokalít,
 • prezentáciu lokálnych produktov,
 • zriadenie vhodných ukážkových priestorov a podpora chovu malých hospodárskych zvierat a včiel v kombinácii s vyššie uvedenými zelenými plochami,
 • sprístupnenie, úpravu a dotvorenie príťažlivých, hodnotných a zaujímavých lokalít v chránených alebo inak krajinársky hodnotných územiach a miest.

Kto môže žiadať o grant

 • registrované mimovládne neziskové organizácie
 • základné a stredné školy a učilištia
 • centrá voľného času a komunitné centrá
 • mestá a obce – len v partnerstve s niektorým z vyššie uvedených žiadateľov

Výška grantu: 1 000 – 5 000 eur

Najlepší projekt

Po ukončení realizácie všetkých projektov na jeseň 2021 bude vyhodnotený najlepší projekt. Ten získa okrem ocenenia aj finančnú  odmenu 1 000 eur. Použitie týchto prostriedkov je viazané výhradne na udržateľnosť či ďalší rozvoj víťazného projektu.

Kritéria na určenie víťazného projektu:

 • Kvalita, zloženie a  množstvo vysadenej alebo ošetrenej zelene / stromov, krov, rastlín/.
 • Či boli na výsadbu použité tradičné či pôvodné druhy, typické pre región.
 • Oslovenie a zapojenie verejnosti do ktorejkoľvek fázy prípravy a realizácie projektu a využívania výsledkov projektu.
 • Počet zapojených dobrovoľníkov.
 • Zvýšenie kvality života v lokalite, kde sa projekt realizoval, vytvorenie alebo obnovenie jeho genius loci.

Dôležité termíny

 • 7. december 2020 – vyhlásenie 15. ročníka grantového programu Zelené oázy 2021
 • 18. január 2021 o 16:00 h – uzávierka prijímania žiadostí o grant
 • 22. január 2021 – hodnotenie projektov
 • 2. február 2021 – 19. február – hlasovanie verejnosti
 • 22. február 2021 – zverejnenie výsledkov a podporených projektov
 • 1. marec až 15. október 2021 – realizácia projektov
 • november 2021 – vyhodnotenie ročníka 2021

 

Navštívte stránku Zelených oáz.

Všetko dôležité z Nadácie Ekopolis priamo vo vašej e-mailovej schránke.