Aktuálny ročník


15. ročník grantového programu Zelené oázy.

Spoločnosť SLOVNAFT, a.s. venuje do tohto ročníka programu Zelené oázy sumu 60 000 eur, ktorá bude rozdelená medzi najlepšie projekty.    

Rovnako ako predchádzajúce ročníky programu, aj tento chce reagovať na aktuálne témy, ktoré rezonujú v našej spoločnosti. V tomto ročníku sme sa zamerali na výsadbu zelene a starostlivosť o už existujúcu zeleň v duchu hesla „Sadíme budúcnosť“. Ide predovšetkým o výsadbu vhodných druhov zelene – hlavne drevín – na vhodných miestach a zároveň zabezpečenie  správnej starostlivosti o ňu. Program  chce týmto reagovať na dva najpálčivejšie problémy, ktorým momentálne ako ľudstvo čelíme – klimatickej zmene a zmene biodiverzity.

Ako sa projekty hodnotia?

Po uzávierke vyhodnotí všetky prijaté žiadosti odborná komisia podľa podmienok na udelenie grantu, uvedených v Propozíciách Komisia má právo na úpravu celkovej výšky grantu aj jednotlivých rozpočtových položiek. Po zhodnotení žiadostí odbornou komisiou bude môcť aj laická verejnosť vyjadriť svoju podporu vybraným projektom formou verejného hlasovania. Granty budú udelené žiadateľom projektov s najvyšším hodnotením podľa krajov.

Kto môže žiadať o grant

 • registrované mimovládne neziskové organizácie
 • základné a stredné školy a učilištia
 • centrá voľného času a komunitné centrá
 • mestá a obce – len v partnerstve s niektorým z vyššie uvedených žiadateľov

Výška grantu: 1 000 – 5 000 eur

Najlepší projekt

Po ukončení realizácie všetkých projektov na jeseň 2021 bude vyhodnotený najlepší projekt. Ten získa okrem ocenenia aj finančnú  odmenu 1 000 eur. Použitie týchto prostriedkov je viazané výhradne na udržateľnosť či ďalší rozvoj víťazného projektu.

Kritéria na určenie víťazného projektu:

 • Kvalita, zloženie a  množstvo vysadenej alebo ošetrenej zelene / stromov, krov, rastlín/.
 • Či boli na výsadbu použité tradičné či pôvodné druhy, typické pre región.
 • Oslovenie a zapojenie verejnosti do ktorejkoľvek fázy prípravy a realizácie projektu a využívania výsledkov projektu.
 • Počet zapojených dobrovoľníkov.
 • Zvýšenie kvality života v lokalite, kde sa projekt realizoval, vytvorenie alebo obnovenie jeho genius loci.

Dôležité termíny

 • 7. december 2020 – vyhlásenie 15. ročníka grantového programu Zelené oázy 2021
 • 18. január 2021 o 16:00 – uzávierka prijímania žiadostí o grant
 • 22. január 2021 – hodnotenie projektov
 • 2. február 2021 – 19. február – hlasovanie verejnosti
 • 22. február 2021 – zverejnenie výsledkov a podporených projektov
 • 1. marec až 15. október 2021 – realizácia projektov
 • október 2021 – vyhodnotenie ročníka 2021

Odborná porota v roku 2021

 • Eva Stanková, OZ Tilia Rajec
 • Sylvia Huťková, SIŽP, Banská Bystrica
 • Ivan Žilinčár, riaditeľ ZŠ s MŠ Liptovská Osada
 • Milan Hronec a Ľubica Štúberová, programoví manažéri programu Zelené oázy, Nadácia Ekopolis
 • Hana Kukučková, SLOVNAFT, Podniková a marketingová komunikácia

Chcem hlasovať za projekt!

Všetko dôležité z Nadácie Ekopolis priamo vo vašej e-mailovej schránke.